کاربرد لوله های FRE

تصفیه آب خانگی

 

 • آب 36درصد :
 • لوله های اصلی آب آشامیدنی
 • لوله های فاضلاب و مایعات کمی خورنده
 • شبکه های خنک کردن ونمک زدایی ازآب دریا
 • کاربردهای زمین گرمایی ، گرمایش منطقه ای وآب گرم
 • لوله های محافظ چاه های آب
 • صنایع شیمیایی وعمومی (22درصد) :
 • لوله کشی ها
 • مخازن فراوری
 • تصفیه کننده ها ، جذب کننده ها ، محلهای ذخیره و مجاری کار
 • صنایع کارونفت (13درصد) :
 • لوله ها ومجاری زهکشی
 • آب خنک کاری و تصفیه آب
 • خطوط جریان وتزریق
 • لوله ها وپوشش ها
 • تولید قدرت (9درصد) :

 • کاربردهای عمومی
 • گوگردزدایی ازگازدودکش
 • انتقال آب خنک کننده
 • گازشویی کارخانه های زباله سوزی
 • گستره اندازه لوله های FRE :
 • 250تا600 میلیمتر67درصد
 • 600تا1000میلیمتر22درصد
 • بزرگتراز1000میلیمتر11درصد

36% water:
The main water pipes
Sewers and slightly corrosive liquids
De-salt sea water cooling systems
Applications of geothermal, hot water district heating
Protective tube wells
Public and chemical industry (22%):
Pipelines
Cases processed
Purifiers are attractors, stores and duct work
Karvnft industry (13%):
Vmjary drainage pipes
Cooling water and water treatment
Injection flow lines
Coverage of pipes
Power generation (9%):
General applications
Desulphurisation Azgazdvdksh
Cooling water transfer
Gazshvyy incineration plants
The size range of pipes FRE:
250 to 600 mm in 67%
600 to 1000 mm 22%
1000 mm greater than 11%

 Filters for water, filters for household water treatment system and water storage tank Snty, desalination, water desalination, water desalination, household nuclear desalination, desalination a wick convention, desalination, industrial , Maragheh wastewater treatment, sewage treatment farms, wastewater treatment Mashhad, paper, water treatment, wastewater treatment secluded, detergents, water treatment, waste water treatment plant preliminary design of a solar desalination, troubleshooting desalination, wastewater treatment media