فرآیند دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

متدولوژی اسمزمعکوس

ذرات معلق و جامد ، بو و طعم نامطبوع و نیز مواد شیمیایی نظیر کلر و… پس از ورود آب به سیستم و عبور از مراحل اول ،دوم و سوم فیلتراسیون الیافی و کربنی (پیش تصفیه) حذف شده و پس از آن آب به مراحل بعدی انتقال می یابد . در مرحله چهارم ، آب آماده شده ، تصفیه مولکولی شده و از طریق اسمز معکوس و با کمک فشار پمپ از لایه های بسیار ظریف غشاء نیمه تراوا با دقت یک ده هزارم (۰/۰۰۰۱) میکرون عبور داده می شود ، سایر مولکولها به دلیل بزرگی قطر مولکولی موفق به عبور از ”ممبران” نشده و لذا به فاضلاب انتقال می یابد. آب خالص نیز به مخزنی که از قبل برای استفاده روزانه آماده شده است ، هدایت می گردد.

در مرحله پنجم؛ آب تصفیه شده عاری از هرگونه آلایندگی و همچنین نرم و سبک که حاوی املاح مورد نیاز بدن نیز می باشد، قبل از مصرف از طریق شیر مخصوص استیل که بر روی سینک (ظرفشویی) قابل نصب می باشد ، یکبار دیگر از فیلتر کربن نهایی عبور داده می شود. با اضافه نمودن مرحله UV ( اشعه ماوراء بنفش) برای جاهایی که احتمال آلودگی میکروبی نیز وجود دارد، آب خروجی گندزدایی شده و می توان آنرا با اطمینان خاطر مصرف نمود.

حذف آلاینده ها ی احتمالی و مواد معلق در آب نظیر ؛ میکروبها ، باکتری ها ، فلزات سنگین ، پسماندها ، کلر ، بو و طعم نامطبوع ، رسوبات لوله ، ذرات گل و لای ،همچنین حذف سختی آب و تبدیل آن به آبی نرم و سبک از مزایای دستگاه تصفیه آب می باشد

transmitted. In the fourth stage, water is filtered through reverse osmosis and molecular pump pressure with the help of very thin layers of semi-permeable membrane to the nearest one-thousandth (0/0001) microns passed, other large molecules because molecular diameter managed to cross the “membrane” and therefore not transmitted to the sewer. Pure water tank is already ready for daily use, is driven.
In the fifth step, purified water free from pollution and soft minerals containing the body is required before the use of special steel faucet on the sink (sink) is installed, once the filter carbon is passed. By adding the UV (ultraviolet) to areas where there is a risk of microbial contamination, effluent water treatment, it can be taken with confidence.
Remove possible contaminants and suspended solids in the water, such as microbes, bacteria, heavy metals, waste, chlorine, odor and unpleasant taste, pipe sediment, silt particles, also remove hard water into soft water and light Benefits of Water Purifier is

ALKosAR water treatment, water purification units Relax, crystal desalination water treatment system for ships, Konarak desalination, desalination faith, and alkaline ionized water, alkaline ionized water, water and sewage West, Water and Qazvin city sewer, water and sewage company Qom, alkaline ionized water hazards, chlorination tanks, water tank chlorine, chlorinated liquid

  • تصفیه آب کریستال