کاهش آب مصرفی بویلرها در سختی گیرهای مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی

با توجه به کمبود آب ، میزان آب مصرفی در تاسیسات یکی از مهمترین مسائلی است که پروژه‌های مسکونی و صنعتی با آن روبرو هستند . یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف آب درچنین مواردی استفاده از آبهای سخت است که علاوه بر کاهش بازدهی مبدلها جهت حفظ کیفیت آب نیاز تخلیه مقدار زیادی ازآب بویلرها است که این امر به نوبه خود باعث مصرف مقدار زیادی آب در تاسیسات میشود . درصورت استفاده از فن آوری سختی گیری مغناطیسی می توان از آبهای سخت به صورت مستقیم در تاسیسات و بخصوص بویلرها استفاده نمود که به دلیل عدم نیاز به تخلیه حذف فیزیکی مشکلات سختی و رسوب ، میتوان درمیزان آب مصرفی به مقدار زیادی صرفه جویی نمود .  درچند دهه اخیرتکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص درحرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوریکه دربسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند ، شده است.این روش با برخورداری از مزایایی چون :

– حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب

– جلوگیری از تشکیل رسوب

– حذف رسوبهای پیشین

– افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی

– نصب و نگهداری آسان

تبدیل به یکی ازکاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب درحرارت و برودت شده است .دراثراعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کردکه فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و ازچسبیدن آنها به دیواره‌ها جلوگیری شود . درسختی گیرهای مغناطیسی در حرارت و برودت (بویلر، چیلر و…)

Due to lack of water, the amount of water used types of institutions is one of the main issues facing residential and industrial projects.
One of the main reasons for the increase of water consumption in such cases the use of hard water
In addition to the decline of converters needed to protect water quality discharge is plenty of water boilers
Which in turn consumes a lot of water in the facility.
If the technology can be magnetic softening hard water directly at the facility, particularly boiler used
Because there is no need to drain the physical elimination of difficult problems and sediment in the water can be a lot of savings.
In recent decades softening technology and magnetic de-sedimentation in various industries, including heat and cold have been a good place
As in many cases, alternative methods are mainly chemical Dygrkh the paper.
This method has advantages such as:
– The removal of undesirable hardening and precipitation
– Prevent the formation of deposits
– Removal of old deposits
– Increase the efficiency of heat exchangers
– Easy installation and maintenance
One way to deal with the application of heat and cold is hard and sediment.
Drasramal magnetic field energy can create conditions suitable for the formation of crystals that higher precipitation occurred Vazchsbydn in water to prevent walls. Drskhty magnetic chuck heat and cold (boilers, chillers, etc.)Boiler – Boiler softening silica Bvylr, Gyr, hard and types of damage to the boiler, boiler and boiler water tube boiler is Rybvylr, Bkhar, boilers, boiler Wikipedia, Van Sbvylr base, agricultural water softener, softener fiberglass, Electric learn softener, softening prices, the price of water softener, water softening domestic prices, the price of industrial water softener, water softener package price, the price of a water softener, the price softener magnetic water softener Rzyny, price, price poly-phosphate water softener, water softener package price, Keith difficulty