روش لجن فعال (اکتیو) SBR & RBC

فیلتر دستگاه اسمزمعکوس

در این سیستم اکسیژن لازم جهت رشد باکتریهای هوازی بوسیله بلو ئر تامین و توسط لجن فعال تصفیه می گردد وسپس در قسمتهای مختلف پکیج فاضلاب زلال سازی و گند زدایی می گردد . پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، دارای استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و می تواند برای آبیاری فضای سبز بکار رفته یا به منابع پذیرنده تخلیه شود

این پکیج شامل قسمتهای مختلف زیر می باشد :

متعادل ساز  ،ایستگاه پمپاژ ،آشغالگیر ،هوادهی (عمقی-شناور ) ،همزن و تزریق کننده مواد شیمیایی . ته نشینی. هاضم لجن . سیستم ضد کف و مواد ته نشین ناپذیر . سیستم گندزدا. صافی (شنی – کربنی) .

-شرح فرایند

در این سیستم

فاضلاب در یک مخزت هوادهی می شود

 • رشد باکتریها با تامین اکسیژن،مواد مغذی (BOD)، زمان تسریع میگردد
 • باکتریها با مصرف رشد کرده تکثیر می شوند
 • سپس فاضلاب تصفیه شده به تانک ته نشین می شود
 • سلولهای باکتری ،ته نشین شده و بصورت لجن از کف تانک خارج می شوند
 • برای حفظ جمعیت باکتریها در حد مطلوب ،بخشی از لجن به تانک هوادهی باز گردانده می شو د .
 • بخش باقیمانده لجن نیز تصفیه و یا دفع می شود
 • با استفاده از فرایند لجن فعال با روش هوادهی متناسب ،بخش زیادی از جامدات آلی حذف خوهند شد .

این پکیج شامل قسمتهای مختلف زیر می باشد

1.متعادل ساز

2.ایستگاه پمپاژ

3.آشغالگیر

4.هوادهی (عمقی-شناور)

5.همزن و تزریق کننده مواد شیمیایی

6.ته نشینی

7.هاضم لجن

8.سیستم ضد کف و مواد ته نشین ناپذیر

9.سیستم گندزدائی

10.صافی (شنی – کربنی)

مشخصات فنی:

 1. جنس مخزن از ورق فولاد st 37 و پوشش اپوکسی می باشد .
 2. سیستم لوله کشی از نوع پلی پروپیلن و پلی اتیلن می باشد .
 3. بلوئر ها ازنوع اروپای غربی می باشد .( EARZEN , DRESSER , ROBUSCHI )
 4. دی فیوزرها به صورت دیسکی و لوله ای می باشد .
 5. الکترموتورها و پمپها از نوع اروپای غربی می باشد .(SIEMENS , AEG , LOWARA EBARA)
 6. قطعات مخازن تهیه مواد شیمیایی از نوع پلی اتیلن و مقاوم در برابر حرارت و نور می باشد .
 7. تابلوی برق و مدار فرمان به صورت پیشرفته و مونیتورینگ می باشد .
 8. پکیج قابلیت نصب انواع ضد عفونی کننده ها را طبق سفارش دارد .ازن – کلر -Uv
 9. پکیج قابلیت جابجایی و نصب و بهره برداری سریع را دارد .(پرتابل (

10 . سیستم بدلیل هوادهی ممتد کاملا بدون بو می باشد .

The system supplies oxygen to contribute to the growth of aerobic bacteria by blue and then filtered by activated sludge wastewater clarification and disinfection in various parts of the package is. Waste package design for wastewater treatment is continuous. Effluent, with EPA standards and can be used for watering the garden or the resources to be depleted acceptor
This package consists of the following parts:
Balancing mechanism, pumping stations, Shghalgyr, aeration (deep-floating), mixing and injection of chemicals. Sedimentation. Sludge digester. Anti-foaming and non-deposited materials. Disinfecting system. Filter (sand – Carbon).
Describing the process
The system
Wastewater is aerated in a Mkhzt
• bacterial growth by providing oxygen, nutrients (BOD), the acceleration is
• consumption has grown bacteria multiply
• The treated wastewater tanks Lees
• bacterial cells, precipitated and removed as sludge from the bottom of the tank
• To maintain optimum populations of bacteria, some of the sludge in the aeration tank to get back.
• The remaining part of the treatment or disposal of the sludge
• using the activated sludge process with appropriate aeration, much of the organic solids removal was Khvhnd.
This package consists of the following parts
1.mtadl years of
2. pumping station
3.shghalgyr
4.hvadhy (deep-floating)
5.hmzn and injection of chemicals
6.th down
7.hazm sludge
8.systm anti-foam and rigid material deposited
9.systm disinfection
10.safy (sandy – Carbon)
Specifications:
1. The tank is made of sheet steel and epoxy coating is st 37.
2. The piping system is of polypropylene and polyethylene.
3. blowers Western European ones. (EARZEN, DRESSER, ROBUSCHI)
4. Fyvzrha D is a disc and tube.
5. Alktrmvtvrha and pumps of Western European. (SIEMENS, AEG, LOWARA EBARA)
6. chemical supply tank parts of polyethylene and is resistant to heat and light.
7. switchboard and control circuit is to be developed and monitored.
8. The installation package is according to order of various disinfectants Ozone – Chlorine -Uv
9. The package is portable and quick to install and operate. (Portable (
10. Due to continuous aeration system is completely odorless.

Household water purifier, home water purifier royal, domestic and industrial water treatment system filters water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, scrubbers domestic water, soft water, domestic water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, soft water, water purification equipment dealers

 • مخازنfrp