نحوه استفاده از آنتی اسکالانت

آنت اسكالانتی Ro

این ماده می بایست به صورت مداوم به آب خوراک واحد اسمزمعکوس تزریق شود. سیستم تزریق می بایست به گونه ای عمل نماید که درصورت توقف واحد، تزریق آنتی­اسکالانت هم متوقف شود. دوز مناسب تزریق این ماده، معمولاً بین 2 تا ppm 5 است. میزان تزریق با توجه به آنالیز خوراک و شرایط آب شیرین‌کن‌های اسمز‌معکوس (از جمله بازیافت سیستم) متغیر است. توصیه میشود دراین خصوص ازمشاوره متخصصین شرکت استفاده کنید.تزریق دوز کمترو یا بیشتراز آنتی اسکالانت، می تواند منجر به گرفتگی غشاهای اسمزمعکوس شود. آنتی اسکالانت IPAS-110 هم به صورت خالص وهم به صورت رقیق شده، قابل استفاده است. درصورت رقیق کردن توصیه می شود محلول های رقیق تراز 10 % حجمی ازآن تهیه نشود. برای رقیق کردن آنتی اسکالانت، از آب محصول اسمزمعکوس استفاده کنید. مناسب ترین موقعیت برای تزریق آنتی ­اسکالانت، قبل از فیلترهای کارتریج می­باشد.

It must be injected continuously into the feed water RO unit. Injection system must act in such a way that if the unit stops, Ntyaskalant injection is stopped. Dvzmnasb inject the substance, usually between (2 ppm 5) is. The injection due to weather conditions Shyrynknhay Nalyzkhvrak and RO (including recycling system) varies. The experts recommended the Caspian relationship Azmshavrh Rshya use.
Dvzkmtrvya injection Byshtrazanty Askalant, can lead to clogging of the RO membranes. Anti Askalant (IPAS-110), both in pure form as well as diluted, can be used. If you dilute the recommended level of 10% by volume and dilute solutions do not provide it. To dilute the anti Askalant, RO product water use. The most suitable location for the injection of anti-Askalant, before the cartridge filters. Anti Askalant, hard Gyr, filters, domestic and industrial water treatment system Mvadrsvb, neutralizing materials, materials for neutralizing the acid neutralizing materials mortar, neutralizing materials, glass, material deposition, deposition of the material deposition of sediments refrigerator Zda, Qtby, tropical glacier sediments, chemicals, anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling dm, anti-fouling boiler