فرآیند تولید پساب چرب در آشپزخانه ها و رستوران ها و حذف روغن از آب

چربی گیر پساب های چرب

روغن های گیاهی و حیوانی به عنوان یکی از منابع اصلی در طبخ غذا به شمار می آیند. در فرآیند طبخ غذا عملیاتی چون شستشوی ظروف، آبکشی غذا و کفشویی آشپزخانه باعث تولید حجم قابل توجهی پساب چرب می شود. این پساب، عمدتا محتوی چربی، روغن و پسماندهای غذا می باشد و در گروه پساب ها و فاضلاب های چرب طبقه بندی می گردد.

مشکلات ناشی از ورود چربی و روغن (FOG) به شبکه فاضلاب

ورود فاضلاب های حاوی چربی و روغن به شبکه جمع آوری فاضلاب باعث رسوب ذرات چربی و روغن در دیواره لوله ها و اتصالات و بالتبع گرفتگی (Fouling) اتصالات می شود. از طرف دیگر در اکثر رستوران های بین شهری مستقیماً پساب آشپزخانه ها را به داخل چاه تخلیه می کنند. این امر باعث گرفتگی روزنه های دیواره چاه و در نتیجه کاهش قدرت جذب چاه می شود. بنابراین جداسازی و حذف ذرات چربی و روغن از پساب، قبل از ورود به شبکه فاضلاب امری ضروری می باشد.

استفاده از چربی گیر آشپزخانه ثقلی جهت حذف چربی از جریان فاضلاب

به منظور جداسازی ذرات چربی و روغن از فاضلاب آشپزخانه و رستوران ها می بایست قبل از اتصال این فاضلاب به شبکه اصلی و یا تخلیه به چاه از یک واحد چربی گیر (Grease Trap) بهره گرفت. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس ثقلی ضمن سادگی کاربرد، هزینه بسیار کمتری را به همراه دارد. با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب می باشد، در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را برای فاضلاب آشپزخانه ها فراهم می کند و در صورت کاربری مناسب، قادر به حذف بیش از 98 درصد چربی موجود در جریان فاضلاب خواهد بود.استفاده از فایبرگلاس در ساخت چربی گیر علاوه بر سبکی، باعث استحکام بسیار بالا و طول عمر طولانی آن خواهد شد. یکی از وظایف چربی گیر فاضلاب رستوران و آشپزخانه، نگهداری پساب چرب و کاهش دمای آن است. با این عمل حلالیت چربی در داخل فاز آب کاهش پیدا کرده و به دلیل اختلاف دانسیته در سطح فاضلاب جمع می شود. عمده ترین وظیفه دیگر یک چربی گیر رستوران و آشپزخانه جداسازی مواد جامد و پسماند های غذایی موجود در فاضلاب می باشد. چربی گیر فاضلاب معمولا در خارج از آشپزخانه و در داخل زمین نصب می شود تا اجازه جریان ثقلی به فاضلاب چرب داده شود. انتهای لوله خروجی چربی گیر در داخل فاضلاب شناور است تا باعث خروج پساب چربی گیری شده شود. چربی گیر فایبرگلاس تولیدی گروه صنعتی ناب توسط یک دیواره به دو قسمت تقسیم شده است. در قسمت اول سبد آشغالگیر چربی گیر فایبرگلاس دانه ریز نصب شده است تا ذرات جامد را از جریان فاضلاب جدا نماید. مواد جامد عبوری از سبد آشغالگیر چربی گیر فایبرگلاس در کف ناحیه اول تجمع یافته که یا به مرور هضم می شود و یا در صورت لزوم می توان آنها را تخلیه کرد. در انتهای بخش اول، مدیای متراکم (Packing) از جنس پی وی سی نصب شده است که باعث تغییر جهت ناگهانی جریان فاضلاب از حالت افقی به حالت عمودی می گردد. این تغییر جهت جریان از یک طرف در شناور سازی چربی بسیار موثر است و از طرف دیگر باعث ممانعت از فرار چربی محلول توسط انتهای لوله خروجی فاضلاب می گردد. ظرفیت چربی گیر رستوران تابعی از پارامترهایی چون تعداد پرس غذای پخت شده در اوج شیفت کاری، دبی فاضلاب تولیدی، نوع و تنوع غذایی رستوران یا آشپزخانه و نوع و درصد چربی موجود در فاضلاب می باشد.

Vegetable oils and animal as one of the main resources are cooking. In the process of cooking operations such as washing dishes, rinsing and washing food kitchen will produce a considerable amount of oily wastewater. This waste, mainly containing fats, oils and food waste and wastewater in fatty classified.
Problems caused by the arrival of fats and oils (FOG) sewage system

Login wastewater containing oils and fats and oils to the sewage collection network causes fatty deposits in the walls of pipes and consequently Eclipse (Fouling) is fitting. On the other hand, in most restaurant kitchens urban waste water directly into the drain hole. This leads to the clogging of pores in the walls of the well and the well is reduced absorption. Therefore, isolation and elimination of fat particles and oil from wastewater before it enters the sewage system is necessary.

Use gravity to remove fat from the fat-consuming kitchen waste

In order to separate the particles of fat and oil from kitchen waste and restaurants Before connecting the core network or sewage discharge into the well of a unit consuming fat (Grease Trap) used. Simply use the gravity of fiberglass mat fat, less associated costs. Since oil has a specific gravity less than the waste water, if appropriate environmental conditions, the level of fat in sewage wastewater and it can be easily removed from the wastewater stream.and it will be a long life span. One of the tasks involved fats sewer cleaning, kitchen, maintenance of wastewater fat and reduce its temperature. By doing this fat solubility in water phase decreased due to density differences in the level of accumulated waste. The main task of separating solids, a fat-consuming cleaning, kitchen and food waste in the sewage. Waste oil is stuck out of the kitchen and into the ground to allow gravity flow of sewage to be fat. Fat outlet end of the tube is stuck inside the submersible sewage to the wastewater out of the fat. Fiberglass mat fat, lean manufacturing industry group is divided by a wall. In the first part Shghalgyr portfolio of fiberglass mat fat fine solid particles from the sewage installed to separate. At the end of the first part, dense media (Packing) of PVC installed that causes sudden shift from horizontal to vertical the wastewater stream. This change to the flotation of fat is very effective on the one hand and on the other fat-soluble prevent the escape of waste by the end of the outlet pipe. Fat retention capacity is a function of parameters such as the number of restaurant cooking food press in the peak shift, wastewater flow generated, the type and variety of food in the restaurant or kitchen waste is a type of fat.

 Buffer tank, install a water softener, industrial effluent ponds Gyr, fat fat fat-soluble Gyr, pond pool Gyr, kitchen consuming fat, fat Dtayl Gyr, Gyr, fat tissue fat of fat stuck Gyr, kitchen equipment, restaurant equipment consuming fat , fat build-consuming, consuming fat refinery, household consuming fat, fat-consuming cleaning, sanitation consuming fat, fat-consuming industrial waste, consuming fat is fat stuck-wastewater