ضد رسوب – آنتی اسکالانت

ماده ضد رسوب آنتی اسکالانت

وجود رسوب نمکهای کم محلول و عدم کاربرد ترکیبات آنتی اسکالانت موجب گرفتگی ممبرانهای RO و نیز منجر به کاهش راندمان زود هنگام دستگاههای تصفیه آب خواهد شد . از رسوبات متداول می توان به کربنات کلسیم (CaCo3) ، سولفات کلسیم (CaSo4) ، سولفات باریم  (BaSo4) و سولفات استرانسیم (SrSo4) اشاره نمود . رسوب سیلیکا (SiO2) و فلوراید کلسیم (CaF) نیز با وجود اینکه کمتر تشکیل می شوند اما مشکلات ناشی از آنها به شدت مشکلات رسوبات ذکر شده نیز می باشد .آنتی اسکالانت برپایه اسید فسفونیک ( فسفونیت ها ) می باشد وعدم استفاده ازاین ماده آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب می گردد .کاربرد : این ماده بر پایه اسید فسفونیک (فسفونیت ها) و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و تشکیل رسوب روی ممبرانهای دستگاه اسمزمعکوس و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است. درجلوگیری از TOCHAL R40 تشکیل رسوبات غیرآلی به ویژه کربنات کلسیم ، سولفات ها و آهن نقش دارد. این محصول درمحدوده ی وسیعی ازشرایط کارکرد دستگاه و تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 3 مقدار(PH) بین 5 تا 8.5 و مقدار سیلیکای حدود 100 ppm درآب خام موثرمی باشد.

Poorly soluble compounds salt deposits and lack of application of anti-fouling membranes Askalant will also lead to a decrease in the efficiency of RO water treatment system will be early. FAQ can be isolated from the sediments of calcium carbonate (CaCo3), calcium sulfate (CaSo4), barium sulfate (BaSo4) Vsvlfat Sr (SrSo4) cited. Precipitated silica (SiO2) Vflvrayd Ca (CaF) Although Kmtrtshkyl are also the problems faced by them extremely deposits problem is mentioned mechanisms. Anti Askalant times Fsfvnyk acid (Fsfvnyt s) is the lack of use of the material damage to the membrane of the RO system and reduce output and high TDS water.
Application: It is based on Fsfvnyk acid (Fsfvnyt s) and to prevent the formation of deposits and scale formation on the RO membranes and nano-filtration systems are most effective. Drjlvgyry TOCHAL R40 formation of inorganic deposits, especially calcium carbonate, sulfate and iron plays a role. This product is a wide range of stakeholders working to index Lanzhlyr device (LSI) of 3 of (PH) between 5 and 8.5 and the silica content of about 100 ppm of raw water is highly effective. Anti Askalant, for Bkharsnty, Gyrsnty tough anti Askalant, anti Askalant sales, Askalant of antibiotics, anti-Askalant Flvkn, anti Askalant What, Askalant acid, anti Askalant, anti Askalant is, compounds Askalant antibody, antibody production Askalant, buyer anti Askalant , anti Askalant properties, hardness Gyr, taker, magnetic water softener, softening polyphosphate, hard Gyrpkyj, Buy anti Askalant.