توضیحات برج آب (ثقلی)

برج ذخیره آب

برج آب می تواند علاوه برذخیره آب یک فشار استاتیک درشبکه ایجاد نماید. حسن برج آب دراین است که اگر برق قطع شود تا ساعاتی می تواند آب مصرفی سرویس ها را تامین نماید، اما باتوجه به این نظر که درصورت آببند نبودن این سازه دچار مشکل های استاتیکی و همچنین مشکلات تأسیساتی خواهد شد. ارتفاع برج اگرفقط برای مصارف خانگی و بهداشتی باشد می تواند بین 15 تا 20 متر باشد که با توجه به افت فشار شبکه , فشار پشت مصرف کننده های بهداشتی را تامین نماید. ولی اگر برای مصارف صنعتی هم باشد بایدارتفاع برج را بین 25 تا 30 متردرنظر گرفت.ارتفاع برج از کمر تانک تا کف فونداسیون آن می باشد.ولی به هرحال فشار لازم در شبکه و افت فشارشبکه تعیین کننده ارتفاع برج می باشد که باید مورد محاسبه قرار گیرند.البته باید سعی نمود که برج آب را درنقطه ای از زمین که بلندترازسایر نقاط است نصب کرد تا ارتفاع خود برج را بتوان کمتر در نظر گرفت و ارزانتر تمام شود.سطح آب دربرج دردو نقطه کنترل می گردد یکی حد بالای سطح آب و دیگری حد پایینی سطح آب که این دو سطح توسط یک شناورالکتریکی(Float switch) کنترل می گردد یعنی هرگاه سطح آب به کمترازحد پایینی برسد پمپ تغذیه برج از شناور برقی فرمان استارت می گیرد و هرگاه سطح آب در برج به حد بالایی رسید شناور برقی به پمپ فرمان قطع می دهد.

Brzkhyrh water water tower can also create a network of static pressure.
Agrfqt for household and sanitary tower can be 15 to 20 meters according to network pressure, the pressure to provide consumer health.
But if it is for industrial use tower height should be between 25 and 30 Mtrdrnzr. Tower height from the back of the tank to the bottom of its foundation.
However pressure drop Fsharshbkh network and the height of the tower that should be calculated. It should try to Drnqth of ground water tower that Blndtrazsayr points can be installed as high as the tower itself considered less complex and cheaper.
The water level in the tower will be one of the two control points on the surface of the water and the water level is low, the electric two levels by a floating (Float switch) is controlled
When the water level reaches the lower Kmtrazhd floating tower of electric power steering pump will start when the water level in the tower was too high electric submersible pump off the steering wheel. Filter domestic and industrial water treatment system, water storage tanks, pumps, chlorination of oil storage tanks, storage tanks, chemical storage tanks Qyr, ceiling Shnavr, storage tanks, storage tanks of gas condensate, oil storage tanks and storage tanks Gas, nitrogen tanks Remember Gas, gasoline storage tanks, fuel storage tanks, chemical storage tank Shyr, storage tank, storage tank gasoline storage tank Gas.