کاربرد مخازن زمینی

مخازن زیر زمینی

مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطورکلی برای آتش نشانی فقط مخازن زمینی مناسب هستند زیرا برج آب به ظرفیت بسیار زیاد که بتواند جوابگوی مصرف آتش نشانی باشد بسیار گران و غیر اقتصادی میباشد.همچنین درصنایعی که مصرف آب آنها زیاد است و دارای چاه نامناسب یا انشعاب هستند مخزن زمینی ضروریست.مخازن زمینی برای ظرفیت های کم مانند آب نرم می تواند فلزی باشد ( تانک های ایستاده فلزی) ولی برای ظرفیت های زیاد باید از بتن مسلح ساخته شوند. یک مخزن بتنی حتما باید حداقل دارای دو قسمت باشد تا درمواقع اضطراری و یا تمیز کردن کف یکی ازآنها بتوان از دیگری استفاده کرد تا درکارتولید خللی وارد نشود. دراین مخازن لوله های زیر آب و لوله های مکش پمپ ها باید در نظر گرفته شود. ارتفاع مخزن بتنی روی زمین می تواند حدود 5/2 متر باشد که برای آب بندی راحت مخزن و ایستایی آن حداکثر نیم متر آن می تواند در زیر قرار بگیرد و بقیه آن باید بالای زمین باشد زیرا به پمپ های آب سوار هستند و پمپ ها که در ارتفاع مکش محدودی می توانند کار کنند می توانند در راندمان ماکزیمم بدون ایجاد مشکلی کار کنند .همچنین لوله های تخلیه دراین عمق به هر کانالی که آب تخلیه شده را به خارج هدایت کند سوار هستند . درمحل تخلیه هرمخزن باید یک چاهک به ابعاد 40سانتیمتر در 40سانتیمتر و عمق 10 سانتیمتر درنظرگرفت تا عمل شستشو و تخلیه مخزنها راحت باشد . کف کانال آبرو تخلیه زیر آب , باید 10 سانتیمتر زیر لوله تخلیه باشد (برای باز و بسته کردن شیر از لوله و ….) . زیر لوله های مکش پمپ نیز باید 10 سانتیمتر بالا تر از کف مخزن باشند تا احتمالا مواد ته نشین شده وارد لوله های مکش نشوند .لوله های پرکن از دیواره وارد مخزن می شوند و درحد فاصل سقف و دیوار قرار می گیرند.همیشه محل لوله های پر کن و لوله های زیر آب باید در یک نقطه باشد تا دریچه بازدید که در روی سقف دراین نقاط پیش بینی می شود برای مواقع ضروری هم مشرف به لوله های زیر آب و هم به لوله های پر کن باشند.لوله مکش آب باید درسمت داخل مخزن از دیوار تمام شده 20 سانتیمتر بیرون باشد و در سمت بیرون مخزن باید 50 سانتیمتر بیرون باشد و هر دو سر لوله دنده شوند تا درصورت لزوم بتوان اتصالاتی را به آن متصل نمود , جنس لوله بهتراست گالوانیزه باشد و طول لوله زیرآب در سمت داخل مخزن باندازه ای باشد که سرآن هم سطح دیوار مخزن گردد و درسمت بیرون مخزن 50 سانتیمتراز دیوارمخزن بیرون باشد , جنس این لوله هم بهتراست گالوانیزه باشد و سر لوله در سمت بیرون مخزن دنده شود  بنابراین با توجه به توضیحات فوق دارای لوله برای هر یک قابل محاسبه می باشد.

Mnzvrsakhth are two ground storage tanks. One for water supply for industrial use, especially for peak hours and the other for general fire for fire only ground tanks are
Because numerous water tower capacity to meet consumer Vghyraqtsady fire is very expensive.
The industries that consume a lot of water and wells are inappropriate or branching tank essential ground.
Land for low-capacity applications such as water tanks can be made of metal (metal standing tanks), but for high capacity must be built Azbtn armed.
A concrete tank should be at least two parts to an emergency or cleaning the floor of one of them can be further used to Drkartvlyd not prejudice.
The underwater tanks, pipes and tubes, suction pumps need to be considered.
About 5.2 meters high concrete tank on the ground can be sealed for convenient storage and stability below it could be a maximum of half a meter above the ground and the rest of it should be
Because water pumps are mounted pumps that can work with limited suction height maximum efficiency can work without causing any problems.
The depth of each channel drain pipes to drain water to the outside Svarhstnd.
Discharge at the plate with dimensions of 40 cm by 40 cm Hrmkhzn to a depth of 10 Santymtrdrnzrgrft to practice washing and draining tanks comfortable.
Floor drain honor underwater channel, you must evacuate 10 Santymtrzyrlvlh (for opening and closing the valve of the pipe, etc.) should be 10 cm above the pump suction pipe to the tank Trazkf material may not be deposited into the intake pipes .
under the water pipes and the pipes are filled now.
Water suction pipe to the tank side Azdyvar out over 20 cm and 50 cm on the outside of the tank should be out of the tube rib Vhrdv
If necessary connections to be connected to it,
Galvanized steel tube and pipe length underwater in the tank should be enough that the leaders Dyvarmkhzn level and out side of the tank is 50 Santymtrazdyvarmkhzn,
It should also galvanized steel pipe and tank Srlvlh gear on the outside, so according to the above explanation can be calculated for each tube.Reverse osmosis, water storage tank, pump and chlorination of pools, water supply, agriculture, agricultural water storage pools, hospitals, water supply, water storage tanks, water storage tanks for fire, air, water storage tanks, water storage tank, a hot water storage tank, pool construction, agriculture, water supply, water supply, water supply polyethylene, water storage, water storage, plastic, polyethylene water storage, hot water storage, water storage dam of the river.