اهمیت آب بند بودن مخازن ذخیره آب

درهرواحد صنعتی برحسب میزان مصرف آب و برای تامین مصرف پیک مقدار ذخیره آب اهمیت دارد.که باتوجه به اهمیت بالای آن باید برای آب بندی مخازن اقدام نمود. مثلا در صنایع رنگرزی مصرف آب زیاد می باشد, همچنین احتمال خراب شدن پمپ چاه و یا قطع آب شهر و نظایر آن فاکتوری در تعیین میزان ذخیره آب است.

بنابراین مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره می باشد و نیزمقایسه اقتصادی خود فاکتوری درانتخاب نوع مخزن است. مثلا برج آب را برای هر نوع ظرفیتی می توان ساخت ولی اگر یک مقداربالاتر ساخت آن اقتصادی نمی باشد و مخازن بتنی زمینی ارزانتر تمام می شود, در نتیجه همیشه باید پس از تعیین ظرفیت ذخیره لازم و بررسی مواد فنی یک مقایسه اقتصادی بین انواع مخازن ذخیره بعمل آید تا نوع مناسب از جهت فنی و اقتصادی مشخص شود.

انواع مخازن ذخیره عبارتند از: 1- برج آب  2- مخازن زمینی

شرکت

Industrial Drhrvahd terms of water use and the water supply is essential to meet peak consumption. Given the importance of the need for water tanks should be taken. For example, the textile industry is the high water consumption, as well as the possibility of damage to the well or pump water cut and so a factor in determining the amount of stored water.
So Mqdarzkhyrh water storage tank is determined by the type of economic Vnyzmqays·h factor in the selection of the reservoir.to determine the appropriate type of technical and economic order.
Types of storage tanks: 1. Water Tower 2. ground tanks،Vatr, storage tank chlorination pump water, soft water treatment system, water storage tanks Zkhyrh, tanks, storage tanks, storage tanks, chocolate, design Shyr, tank storage tank, storage tanks, oil storage tanks, oil storage tanks, storage tanks hydrogen storage tanks and water supply, underground tanks, tank, air, compressed air storage tank