زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی چه وقت است

زمان تعویض فیلتر های دستگاه های تصفیه آب شرکت :
• توصیه اکید می شود که فیلتر مرحله اول یعنی همان فیلتر الیافی 5 میکرون در طول مدت زمان 2 تا 3 ماه بسته به املاح آب منطقه شما تعویض گردد.
• فیلتر مرحله دوم و سوم یعنی فیلتر کربن فعال و کربن بلاک در طول مدت زمان 9 ماه تعویض گردند.
• در صورت آلوده بودن بیش از حد آب ورودی ، توصیه می شود با افت فشار آب خروجی ، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند.
• فیلتر اصلی دستگاه یعنی فیلتر مرحله پنجم ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، هر 18 ماه تعویض می گردد.
• فیلتر مرحله پنجم و ششم ( فیلتر کربن نهایی و فیلتر مینرال ) می بایست هر یک سال (12 ماه) تعویض شود.

برای اطلاعات بیشتر و قیمت تعویض فیلتر های دستگاه های تصفیه آب خانگی میتوانید با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل بگیرید.

تیم فنی ما در سراسر این از سمت اولین نمایندگی نزدیک به محل شما آماده پشتیبانی و خدمات جهت شستشو و تعویض فیلتر های دستگاه تصفیه آب شما کاربر محترم می باشد.

Its time to replace filters, water purification systems:

• It is strongly recommended that the first stage of the filter fiber 5 micron filter during a period of 2 to 3 months, depending on your area of ​​salt water to be replaced.
• Filter the second and third carbon black and activated carbon filters replaced during the period of 9 months.
• If too much water contamination, recommended water pressure and output, three-stage filter to be replaced first.
• the main filter, the filter stage (RO Membrane) for timely replacement filters the first three steps, each 18 months is replaced.
• Filter the fifth and sixth (final carbon filter and filter minerals) should any one year (12 months) to be replaced.

Time to replace filters, water purification systems
For more information and prices Replacement filter household water purification devices can communicate with the central office Caspian Arshia contact you.
Our team are all over the place from the first dealership near you for support and services for cleaning and replacement filters water purifier User is appreciated.
Replacement Filters
Replacement filter water purifier