انواع فیلتراسیون و عوامل موثر در انتخاب فیلتر

انواع فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب

عوامل مؤثر در فیلتراسیون

دو عامل که در انتخاب نوع فیلتر و کارکرد آن مؤثر می‌باشد عبارت است از:

1- اندازه حفرات فیلتر

همان‌طور که گفته شد موادی با اندازه بزرگ‌تر از حفرات فیلتر، در پشت آن باقی می‌مانند و عبور نمی‌کنند، در نتیجه، برای جداسازی ذرات با اندازه مشخص باید از فیلترهای مناسب استفاده کرد.

2- مقدار ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند.

ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند به مرور زمان و با استفاده مداوم از فیلتر بیش‌تر می‌شوند. این مسئله می‌تواند باعث مسدود شدن روزنه‌های فیلتر شود. به این دلیل، باید بعد از مدت زمان مشخصی، فیلتر را تعویض، و یا آن را پاک‌سازی نمود. این مسئله که به گرفتگی فیلتر معروف می‌باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تعویض و یا حتی تمیزکردن فیلتر هزینه‌بر است.

انواع فیلتراسیون

1- میکروفیلتراسیون

میکروفیلتراسیون فرایندی است که برای جداسازی ذرات، جامدات معلق کوچک و موادی دیگر مثل باکتری‌ها و کیست‌ها و مولکول‌هـا و ذراتی بزرگتر از 0/2 میکرون استفاده می‌شود.

2- آلترافیلتراسیون

در آلترافیلتراسیون مولکول‌هایی بزرگ‌تر از 0/005 میکرون جدا می‌شوند. ابعاد حفره‌های فیلتر بین 2 تا 50 نانومتر است. این فرایند برای جداسازی و تغلیظ مواد کلوئیدی و سوسپانسیونی به کار می‌رود.

3- اسمز معکوس

اسمز معکوس فرایندی است که آب در اثر اختلاف فشار از یک غشای نازک عبور می‌کند تا محتویات و مواد معدنی شامل نمک، ویروس‌ها، سموم و سایر ترکیبات آلوده غیر آلی را جدا کند و اتم ها و مولکول‌هایی در مقیاس کوچکتر از 0/001 میکرون را در محدوده یونی جدا می‌کند

Factors affecting filtration

Two factors that affect the selection of a filter function is:

1 filter pore size

As mentioned materials with pore size of the filter, do not pass behind it remains, therefore, must be specified to separate particles of the appropriate filters.

(2) the particles remain in the filter.

Particles remain in the filter, the filter will increase over time and with continued use. This could be blocking filter window. For this reason, after a time, replace the filter or clean it was. It is well known that the filter is clogged is important. The filter cleaning or replacement is expensive.

Types of filtration

1 microfiltration

Microfiltration process for separation of particles, suspended solids and other materials such as bacteria and cysts and small molecules and particles larger than 0.2 microns are used.

2 Ltrafyltrasyvn

In Ltrafyltrasyvn molecules larger than 0.005 microns are separated. Filter chamber dimensions between 2 and 50 nm. This process is used for separation and concentration of colloidal suspension.

3 Reverse Osmosis