کلرید موجود در آب چه تاثیری مخربی در رشد مغزی کودکان دارد

کلريد موجود در آب و ضررهایش

کلرید موجود در آب چه تاثیری مخربی در رشد مغزی کودکان دارد

کلر باعث مشکلات کبدی، کلیوی، سیستم اعصاب مرکزی و افزایش خطر سرطان می شود کلر به موارد معدنی آلی واکنش داده و تولید موادی به نام تری هالومتانها… می نماید که بعنوان یک عامل سرطان زا شناخته شده است.

نیترات باعث بیماریهایی از جمله اختلال خونی… خطر سقط جنین… افزایش خطر سرطان و بیماریهای تیروئید و دیابت می شود.

آرسینک مشکلات پوستی، سرطان و اختلال گردش خون را به بار می آورد.

آترا زین تومورهای سینه ، مشکلات تولید مثل و مشکلات سیستم گردش خون را باعث می شود.

لیندان تاثیر منفی بر روی کبد، کلیه، اعصاب و سیستم گردش خون را موجب می شود.

برومات و بنزن هر دو سرطان زا هستند.

آلومینیوم باعث آلزایمر و نارسایی کلیه می گردد.

تنها 3% از آبهای جهان شیرین هستند و مقدار بسیار ناچیزی از آن آب سالم و در حد استانداردهای جهانی است. آلودگی رودخانه ها و آبهای زیرزمینی توسط سموم کشاورزی، فاضلاب و مراکز صنعتی و شهری از منازل گرفته تا پس آبهای بیمارستانی، پوسیدگی و نشتی لوله های آب شرب و فاضلاب ها امکان آبرسانی ( آب سالم ) را در تمامی دنیا تقریباً غیر ممکن ساخته است پس باید چاره ای اندیشید و به تصفیه آب اهمیت داد.

What chloride in water has a detrimental effect on brain development in children

Chlorine causes liver problems, kidney and central nervous system and increase the risk of chlorine produced reacts with the inorganic compounds called THMs … is known as a carcinogen.

Nitrates cause diseases such as cancer and blood disorders … increased risk of miscarriage … thyroid disease, and diabetes.

Rsynk skin problems, cancer and circulatory problems it creates.

Atra saddle, breast cancer, reproductive problems and circulation problems it causes.

Lindane negative effects on the liver, kidney, nervous and circulatory systems leads.

Benzene is carcinogenic bromate both.

Aluminum is causing Alzheimer’s disease, and renal failure.

Only 3% of the world’s fresh water and a very small amount of water is healthy, according to international standards. Rivers and groundwater contamination by pesticides in agricultural, industrial and urban waste water from the house to the hospital, drinking water and sewage pipes are rotting and leaking water (fresh water) is impossible in the world the should ponder the significance of the water.