انواع دستگاههای تصفیه 5تا 8 مرحله ای دولوکس

دستگاه تصفیه آب 8 مرحله ای دولوکس

دستگاه تصفیه  5 مرحله ای دیجیتال دولوکس

-دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H

دستگاه تصفیه  5 مرحله ای دولوکس

 دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H

دستگاه تصفیه  6 مرحله ای دولوکس

دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC -دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H -دارای فیلتر مینرال جهت ترمیم مجدد آب

دستگاه تصفیه  6 مرحله ای دیجیتال دولوکس

دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H -دارای فیلتر مینرال جهت ترمیم مجدد آب

دستگاه تصفیه  7مرحله ای دیجیتال دولوکس

-دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H -دارای فیلتر مینرال جهت ترمیم مجدد آب – دارای 4 آنزیم (معدنی ساز- کوچکتر کردن مولکولهای آب به منظور جذب آسانتر توسط  بدن- حذف مواد مضر

حاصل از متابولیسم- مکمل عملکرد اول جهت غنی نمودن

دستگاه تصفیه  8مرحله ای دیجیتال دولوکس-دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC -دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H -دارای فیلتر مینرال جهت ترمیم مجدد آب – دارای 4 آنزیم (معدنی ساز- کوچکتر کردن مولکولهای آب به منظور جذب آسانتر توسط  بدن- حذف مواد مضر حاصل از متابولیسم- مکمل عملکرد اول جهت غنی نمودن مولکولهای آب از اکسیژن به منظور جذب آسانتر توسط سلولهای بدن)- دارای لامپ UV حذف انواع میکرو ارگانیزمها نظیر ویروس، باکتری، انواع میکروبها و… به وسیله اشعه ماورا بنفش

دستگاه تصفیه  8مرحله ای دولوکس

دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر-کلیه اتصالات QC -دارای سیستم Auto-flash و شیربرقی- مخزن 2.5 گالنی داخلی-فشار پمپ 135PSI -دقت تصفیه 0001/0 میکرون- میزان تصفیه 290L/24H -دارای فیلتر مینرال جهت ترمیم مجدد آب – دارای 4 آنزیم (معدنی ساز- کوچکتر کردن مولکولهای آب به منظور جذب آسانتر توسط  بدن- حذف مواد مضر حاصل از متابولیسم- مکمل عملکرد اول جهت غنی نمودن مولکولهای آب از اکسیژن به منظور جذب آسانتر توسط سلولهای بدن)- دارای لامپ UV حذف انواع میکرو ارگانیزمها نظیر ویروس، باکتری، انواع میکروبها و… به وسیله اشعه ماورا بنفش

 Digital Deluxe 5-stage filtration system

-Daray Warning system replacement filter-all system connections QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H

Deluxe 5-stage filtration system

Alarm system replacing the filter-all system connections QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H

Deluxe 6-stage filtration system

Alarm system replacing the filter-all system connections -Daray QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H -Daray mineral filter for restoring water

Deluxe Digital 6-stage filtration system

Alarm system replacing the filter-all system connections QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H -Daray mineral filter for restoring water

Deluxe Digital 7-stage filtration system

-Daray Warning system replacement filter-all system connections QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H -Daray filter for restoring mineral water – with 4 enzyme (mineral water station + smaller molecules for easier absorption by the body to eliminate harmful substances

The first performance of Mtabvlysm- complementary to the rich

Deluxe 8-stage filtration system digital-filter-change warning system, all connections -Daray QC system, Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H -Daray filter for repair of mineral water – with four enzymes (mining station + easier absorption by the body under the water molecules in order to remove harmful substances from the water molecules and oxygen-rich Mtabvlysm- to complement the function easier to absorb by the body’s cells) – a UV lamp remove micro-organisms such as viruses, bacteria, germs and other forms of ultraviolet radiation by

Deluxe 8-stage filtration system

Alarm system replacing the filter-all system connections -Daray QC Auto-flash and a 2.5-gallon tank Shyrbrqy- inner-135PSI pressure pump -Dqt 0001/0 Mykrvn- treatment filtration rate 290L / 24H -Daray filter for restoring mineral water – with 4 enzyme (mineral water station + smaller molecules for easier absorption by the body to eliminate harmful substances from the water molecules and oxygen-rich Mtabvlysm- to complement the function easier to absorb by the body’s cells) – remove micro-organisms with UV light

5-stage filtration system 5 stage filtration system digital Dvlvks, Dvlvks, scrubbers scrubbers Dvlvks, 6 step 6 step 7 step digital digital Dvlvks, Dvlvks, scrubbers scrubbers Dvlvks, 8-step system, Auto-flash, warning systems replace the filter