منگنز موجود در آب و روش حذف آن

منگنز موجود در آب

منگنز بیشتر در آب های آهن دار با دامنه ای کمتر از آهن وجود دارد. اشکالاتی که در اثر حضور هریک از آنان بوجود می آید شبیه یکدیگر می باشد وروش حذف آهن بر منگنز نیز تأثیر می گذارد . منگنز بیشتر در آبها وجود داشته و معمولاً مقدارش بیشتر از ۳ ppm نمی باشد این عنصر ،مانندآهن از محلول راسب می شود و به فرم هیدروکسید منگنز قهوه ای یا سیاه رنگ در درون لوله های انتقال ، شیرها و غیره دیده می شود حضور منگنز تولید یکسری لکه های بد رنگ می کند . مقدار منگنز برای اکثر اهداف صنعتی نبایستی بیشتر از(۰.۱ ppm ۴) باشد و جهت تعدادی از فرایندها ، مانند تولید کاغذهای نرم و نازک ، این مقدار منگنز هم به عنوان آلوده کننده مطرح می شود .استاندارد اداره بهداشت آمریکا در این مورد بیشتر نبودن منگنز بصورت Mn درحدود ۰.۵ ppm ? در آب آشامیدنی را توصیه می نماید . (۳)

▪ روش های حذف منگنز از آب: ۱) هوادهی ۲) صاف سازی تماسی ۳) نرم کردن توسط آهک با آهک کربنات کلسیم ۴) نرم سازی توسط زئولیت

Ferruginous manganese in water in the range of less than iron. Problems caused by the presence of each of them there is a similar method to remove iron, manganese and influence. Usually the amount of manganese in the water there is not more than 3 ppm Cerium Manndahn deposited from solution and manganese hydroxide to form brown or black color inside of pipes, valves, etc. are some of the Mn spot colors are bad. For most industrial purposes shall not be greater than the amount of Mn (0.1 ppm 4) and the number of processes, such as production of thin soft paper, such as manganese contamination arises .astandard America’s health department More The lack of manganese as Mn of about 0.5 ppm? In drinking water are recommended. (3)

▪ methods of manganese removal from water: 1) aeration 2) smoothing of contact 3) Lime Lime softening by calcium carbonate 4) application of the zeolite.

Dar, iron carbonate lime water Klsym, Mngnz, smoothing method to remove iron by trituration Mngnz, Tmasy, Zyvlyt, soften by Hk, Hvadhy, manganese hydroxide