انواع مدلهای دستگاه تصفیه آب خانگی پیور پرو

تصفیه آب پیوریتک

دستگاه تصفیه آب pure pro – مدل S800

1- دارای مخزن 8.31 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- پیور پرو با ظرفیت فیلتراسیون  9 .7 لیتر در ساعت.

3- دارای فیلتراسیون 5 مرحله ای از RO می باشند.

4 – دارای Booster Pump با ورودی های 110،220و 240 ولت .

5- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 47 سانتی متر،عرض آن 27 سانتی متر وارتفاع آن 40 سانتی متر می باشد.

6- وزن دستگاه 11 .5 کیلوگرم می باشد.

7- قابل اتصال به زیر سینک ظرفشویی.

8- فشار کارکرد 10~100 Psi

دستگاه تصفیه آب pure pro- مدل S500

1- دارای مخزن 12.2 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- پیور پرو با ظرفیت فیلتراسیون  8.7 لیتر در ساعت.

3- دارای فیلتراسیون 5 مرحله ای می باشند.

4 – دارای Booster Pump با ورودی های 110،220و 240 ولت .

5- وزن دستگاه تصفیه آب 8.5 کیلوگرم می باشد.

6- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 27 سانتی متر،عرض آن 22.5 سانتی متر وارتفاع آن 40 سانتی متر می باشد.

7- فشار کارکرد 10~100 Psi

دستگاه تصفیه آب pure pro – مدل EC105P

1- دارای مخزن 12.1 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- پیور پرو با ظرفیت فیلتراسیون  8.7 لیتر در ساعت.

3- دارای فیلتراسیون 5 مرحله ای از می باشند.

4 – قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 37 سانتی متر،عرض آن 20 سانتی متر وارتفاع آن 48 سانتی متر می باشد

5- قطرمخزن دستگاه تصفیه آب روبرو 28 سانتی متر،عرض آن 28سانتی متر وارتفاع آن 35 سانتی متر می باشد.

6- وزن دستگاه 13 کیلوگرم می باشد.

دستگاه تصفیه آب pure pro- مدل M800

1- دارای مخزن 16.1 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- پیور پرو با ظرفیت فیلتراسیون 88.7 لیتر در ساعت.

3- دارای فیلتراسیون 5 مرحله ای می باشند.

4 – دارای Booster Pump با ورودی های 110،220و 240 ولت.

5- وزن دستگاه 10 کیلوگرم می باشد.

6- فشار کارکرد 10~80 Psi

7 – قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 30 سانتی متر،عرض آن 20 سانتی متر وارتفاع آن 41 سانتی متر می باشد

8- قطرمخزن دستگاه تصفیه آب روبرو 28 سانتی متر،عرض آن 28سانتی متر وارتفاع آن 35 سانتی متر می باشد

Water purifier pure pro – Model S800

1 has an 8.31-liter tank to store the purified water.

Pure Pro 2 9 0.7 liters per hour filtration capacity.

3 has a 5 stage RO filtration requirements.

4 – Booster Pump with 110,220 entries and 240 volts.

5 Water Purifier face diameter 47 cm, width 27 cm height 40 cm.

6 Weight 0.5 kg is 11.

7 can be connected to the sink.

8 working pressure 10 ~ 100 Psi

Water purifier pure pro- Model S500

1 12.2-liter tank to store the purified water.

2 Pure Peru with a capacity of 8.7 liters per hour filtration.

3 has a 5-stage filtration requirements.

4 – Booster Pump with 110,220 entries and 240 volts.

5 water purifier weight of 8.5 kg.

6 water purification units have a diameter of 27 cm, width 22.5 cm, height 40 cm.

7 working pressure 10 ~ 100 Psi

Water purifier pure pro – Model EC105P

1 12.1-liter tank to store the purified water.

2 Pure Peru with a capacity of 8.7 liters per hour filtration.

3 has 5 stages of filtration requirements.

4 – Water Purifier face diameter 37 cm, width 20 cm, height 48 cm, it is

5 Qtrmkhzn Water Purifier face 28 cm, width 28 cm height 35 cm.

6 Weight 13 kg.

Water purifier pure pro- Model M800

1 16.1-liter tank to store the purified water.

Pure Pro 2 with a capacity of 88.7 liters per hour filtration.

3 has a 5-stage filtration requirements.

4 – Booster Pump with 110,220 entries and 240 volts.

5 Weight 10 kg.

6 working pressure 10 ~ 80 Psi

7 – Facing Water Filter diameter 30 cm, width 20 cm, height 41 cm, it is

8 Qtrmkhzn Water Purifier face 28 cm, width 28 cm height 35 cm

Pyvrytk water purifier water purifier pure pro-, barking Khzr, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Panasvnyk, Parchy, Water Purifier Water Purifier-old Pyvrprv, Tk, Water Purifier Water Purifier Pyvrykam, Pyvrytr, diameter of treating water, Pure Pro