ترکیبات نیترات و آهن موجود در آب

نیترات و آهن موجود در آب

نیتریت ونیترات از دیگر مواد موجود درآب می باشند که معمولاً به مقدار نسبتاً کمی در آب های طبیعی یافت می شوند ، احتمالاً ترکیبات نیتروژن دار از طریق فاضلاب های صنعتی و کشاورزی وتاحدودی صنعتی به این آب ها وارد می شوند که با اکسید شدن این ترکیبات به نیترات توأم است، اداره بهداشت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با استانداردهای آب آشامیدنی ،هیچگونه محدودیتی را در ارتباط با مقدار محتوی نیترات در آب عمل نکرده است . اخیراً،مشخص شده که وجود غلضت های بالایی از نیترات بالای ppm ۱۰ ? دلیل آبی شدن رنگ نوزادان تحت عنوان methem eglobinemia می باشد معمولاً وجود چنین غلظت های بالایی مربوط به آب چاه هایی در مناطق روستایی و نزدیک به منابع نفوذ سطحی می باشد.( البته این تحقیق مربوط به کشور آمریکا می باشد.) (۳)

▪ میزان نیترات در آب چند نقطه در شهر اراک و دو نوع آب معدنی:

ـ منطقه دارایی ۳۹.۶۵ ppm دماوند(آب معدنی) ۷ ppm

ـ منطقه دانشگاه ۱۵.۲ ppm پلور( آب معدنی ) ۲ ppm

آهن: آهن به دو گونه آهن فرو و آهن فریک وجود دارد . آهن در فرم فریک کاملاً اکسیده شده در حالیکه در وضعیت فرو ، به گونه ای جزئی اکسیده می گردد . در آزمایش مقدار کل محلول شده و دو نوع ، یعنی آهن فرو و آهن فریک مورد سنجش قرار می گیرد . از آنجاییکه آهن یکی از فراوانترین عناصر پوسته جامد زمین می باشد در اکثر آب های طبیعی وجود دارد .

آهن در آب های سطحی به دلیل اکسید شدن توسط اکسیژن ، به صورت فریک می باشد ، اما آهن در آب های چاه ، معمولاً بصورت فرو دیده می شود ، وقتی آب از درون چاه به سطح زمبن آورده می شود ،به محض تماس با هوای بیرون گاز دی اکسید کربن آزاد گشته و آهن فرو تبدیل به آهن فریک می گردد .

آهن در رده عناصر قشر ساز شبیه کلسیم و منیزیم قرار داده شده است و دلیل آنهم تشکیل رسوب از محلول و تولید یک لایه می باشد ، آهن در آب اشکالات زیادی را تولید می کند ، تولید لکه هایی می کند که لایه حفاظتی و بهداشتی دستشوئی ها را از بین برده و بر سایر ظروف مشابه تأثیرات سوئی می گذارد . از نقطه نظر قوانین بهداشتی دولت ایالات متحده آمریکا ،حداکثر مقدار این ماده دردرون آب قابل شرب حدود ۰.۳ ppm بصورتFeاست. (۲)(۳) از آنجا که حضور آهن به مقدار فراوان باعث ناهنجاری های بهداشتی می گردد از این رو حذف آن بسیار حائز اهمیت می باشد .

▪ حذف آهن از محیط به همراه فرآیندهای زیر صورت می گیرد(۴) ۱) هوا دادن ۲) منعقد ساختن ۳) نرم کردن توسط آهک و آهک کربنات سدیم ۴) تبادل یونی ۵) صافسازی تماسی

Nitrateبه nitrate plus, the United States of America Department of Health in relation to drinking water standards, any restrictions in relation to the amount of nitrate content in water has not acted. Recently, there has been shown that high concentrations of nitrate ppm 10?دلیل آبی شدن رنگ نوزادان تحت عنوان methem eglobinemia می باشد معمولاً وجود
▪ The amount of nitrate in water a few points in the city and two types of water:

39.65 ppm wealth of Damavand (mineral water) 7 ppm

Pleural region of 15.2 ppm (mineral water) 2 ppm

Iron to ferrous iron and ferric iron exists in two forms. Completely oxidized iron in the ferric form, whereas in the fall, so it is partially oxidized. The test solution and the total amount of the ferrous iron and ferric iron can be measured. Since iron is the most abundant element in the earth’s solid crust exists in most natural waters.

Iron in surface waters due to oxidation by oxygen, ferric form, but the iron in the well water commonly seen in fall, when water from the well to the surface Zmbn be brought, as soon as contact with outside air carbon dioxide and ferrous iron into ferric iron is released.

destroyed and a chilling effect on other similar containers. From the standpoint of United States of America government health regulations, the maximum amount of material within Drinking water is about 0.3 ppm as Fe. (2) (3) Because of the presence of iron in large amounts will cause health disorders, hence its removal is very important.

▪ remove iron from the environment and processes follows (4): 1) Air 2) contract to build 3) softening by lime and soda lime 4) ion exchange 5) Safsazy contact………………

Ferrous iron in water Sthy, iron Chah, Fryk, water standards Shamydny, nitrogen compounds in water by industrial effluents and agriculture Dar, Bhdashty, protective layer of carbon dioxide gas Vnytrat, nitrite Nytrat,