سامانه های ماورا بنفش (U.V)

دستگاه تصفیه uv

سامانه های ماورا بنفش (U.V) :

سامانه های ماورابنفش از طریق تابش نور فرامرئی بنفش اقدام به تخریب دیواره سلولی کالیفرم ها پاتوژن ها نموده و در نتیجه منجر به ضدعفونی کردن فاضلاب یا آب می شود در طراحی این سامانه ها به طور حتم باید از سامانه های سرند نیز استفاده نمود.چرا که ذرات معلق موجود در سیال ممکن است جلوی تابش نور به همه ی بخش های سیال را گرفته و در نتیجه منجر به کاهش راندمان سامانه گردد این سامانه ها در دو نوع کلی ولتاژ پایین و متوسط متوسط قابل طراحی و ساخت می باشد و بنا به سفارش مشتری نیاز موجود طراحی و اجرا می گردد.

UV systems (U.V):
Systems ultraviolet through the visible ultra-violet light to destroy the cell wall of coliform Pathogens and thereby disinfect the sewage or water design To be sure, the system of screening systems should be used. The particulate matter in The fluid may be a front light to all parts of the fluid and leading to We drove the decline of the system, the system is designed in two general types of low and medium voltage and Construction and designed according to customer needs is available.

Hayzhenic water treatment, water purification watertec,aquajoy Water softener resin, household water purifier water Saif, semi-industrial water purifier, water purifier Easy going, nitrate household water purifier, water purifier setting, nitrate water purifier, Device semi-industrial water treatment, water purification units Newlife, water, chlorine water purifier, water purifier Niagara, prices for semi-industrial water purifier, water filter nano