فعالیت های شرکت دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه نیمه صنعتی

فعالیت های شرکت دستگاه تصفیه آب

امروزه بازگردانی آب به چرخه مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا شرکت حداکثر توان مهندسی خود را در اندوختن دانش فنی  فن آوریها زیر و همچنین ارائه آنها به کارفرمایان خود به کار گرفته است :همواره بهره گیری از پویایی، اتکا به توان مهندسی و اندوختن تجربه موفق به کسب دانش فن آوریهای زیر شده است به گونه ای که امکان اجرای آنها را به صورت طراحی، تامین، ساخت و نصب و راه اندازی با استفاده حداکثری از توان ساخت داخل دارا می باشد.

. حذف مواد محلول از آب به روش اسمز معکوس (OR) خصوصا برای آب دریا و ظرفیت های بالا

. سیستمهای تصفیه آب و پساب به روش اولترافیلتراسیون (UF)

. حذف کدورت های بالا از آب و پساب به روش شناور سازی (DAF) .

. گند زدایی و اکسید اسیون پیشرفته آب و فاضلاب با استفاده از گاز ازن و پرتو دهی فرابنفش ( UV)

در این راستا شرکت تصفیه آب با شرکتهای بین المللی تصفیه آب همکاری مستقیم داشته و همواره این اقبال را دارد که از پشتیبانی فنی آنها برخوردار باشد.

فروش دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی,
شرکت های وارد کننده دستگاه تصفیه آب,
شرکت های دستگاه تصفیه آب,
فروش دستگاه تصفیه آب هوا,
شرکت های فروش دستگاه تصفیه اب,
شرکت های تولید کننده دستگاه تصفیه آب,
فروش دستگاه تصفیه آب واتر سیف,
فروش دستگاه تصفیه آب سافت واتر,
نمایندگی فروش دستگاه تصفیه آب واتر سیف,
فروش دستگاه تصفیه آب مغناطیسی,

The water recovery cycle is of particular importance in this respect, communication Caspian Arshia your maximum power engineering technical knowledge and understanding these technologies and deliver them to their employers is used:

Always taking advantage of the dynamics, based on the accumulated experience and engineering knowledge of the following technologies has been achieved in a way that allows their implementation for the design, supply, construction and installation with maximum use can be made in is capable of.

Remove solutes from water reverse osmosis (OR) for the seawater and high capacity
. Water and wastewater treatment systems using ultrafiltration (UF)
. High turbidity of the water and wastewater by flotation (DAF).
. Water and wastewater disinfection and advanced oxidation using ozone and irradiation with ultraviolet (UV)

In this respect, communication Caspian Arshia has worked with international companies and always has a chance to benefit from their technical support.

Reverse osmosis water purification pure water, water purification chapter, west Point water treatment, water purification single, Taiwanese water, water treatment Tehran, Samin water treatment, household water purifiers water, single, single water water purifier, water purifier business , fake water purifier, water purifier Tehran goods, new water purifier, water purifier new century health, water purifier pitcher