کاربرد تصفیه آب در استحمام و استفاده روزمره

دستگاه تصفیه آب در استفاده روزمره

دستگاه تصفیه آب چیزها یی بد را حذف می کنند سولفیت کلسیم در فیلتر باعث از بین رفتن کلر می شود که

بسیار موثر است آب که کلر دارد در استفاده از حمام می تواند موها را شکننده می کند و باعث ایجاد در شوره

می شود به علاوه بر آن باعث پوست خشک وایجاد تحریک چشم ها می شود مطالعات پزشکی نشان می دهد

که کلر آب می تواند شرایط تحریک آسم و اگزما را فراهم می کند طیف فیلتر در دستگاه تصفیه اب باکتری ها

وسایر میکرو ارگانسیم ها را کنترل می کند و فلوراید و فلزات سنگین و آلاینده های دیگر را حذف می کند آب

که تصفیه شده با کیفیت بالا را به شما ارائه می دهد.
انواع فیلترهای که در دستگاه تصفیه آب به کار می رود از جمله :

.فیلتر پلی پروپیلن 10 pp
2.فیلتر کربن گرانول 10 UDF or GAC

3.فیلتر کربن بلاک 10 CTO

4. فیلتر ممبران Memberan 50G

5. فیلتر ممبران Memberan 75G

6.فیلتر پست کربن

7.فیلتر مواد معدنی Minera

8. فیلتر قلیایی Alkaline

9.فیلتر مولد اشعه فرابنفش UV

10.فیلتر نخی تابیده 10 PP 5M

11.فیلتر سرامیکی

Water purifier to remove bad things calcium sulfite filters that eliminate chlorine
Chlorine is very effective in the use of bath water can make hair brittle and causes of dandruff
In addition, it makes dry skin causing irritation to the eyes, medical studies show
That chlorinated water can trigger asthma and eczema conditions provides a whole filter water purifier bacteria
And other micro-organisms to control and remove fluoride and heavy metals and other contaminants out of water
That offers you high quality refined.
Filters used in water purification device including:
.fyltr Polypropylene 10 pp
2.fyltr carbon granules 10 UDF or GAC
3.fyltr Carbon Block 10 CTO
4. membrane filter Memberan 50G
5. The membrane filter Memberan 75G
6.filter carbon Posts
7.9. The UV ray filter
10. combed cotton filter 10 PP 5M
11.9. The UV ray filter
10. combed cotton filter 10 PP 5M
11. filter minerals Minera
8. Alkaline Alkaline filter

9. The UV ray filter

10. combed cotton filter 10 PP 5M
11. The ceramic filter