سیستم اسمز معکوس

اسمز معكوس

ممبران (غشا نیمه تراوا) :ممبران یا غشا نیمه نفوذ پذیر از چندلایه نازک شبیه ورقه های فیلم فشرده که به دور یک لوله پلاستیکی پچیده شده اند تشکیل شده است. معمولا جنس غشا از استات سلو لوز یا پلی امید است. در سیستم های اسمز معکوس  فشار با ضخامت و قطر سوراخ های غشا ارتبا ط مستقیم دارد و به همین دلیل یکی از  مهم ترین و حساس ترین بخش های دستگاه می باشد.

جریان اسمزی آب: زمانی که دو محلول آب خالص و آب ناخالص که دارای غلضت های متفاوت  می باشند را توسط یک غشا نیمه تراوا ازهم جدا نماییم ،آب به صورت طبیعی از غلظت بالاتر به غلضت پایین تر جریان می یابد ،از غشا عبور نموده و وارد آب ناخالص می شود و این جریان تا زمانی که غلظت هر دو برابر شود ادامه می یابد ،به این جریان طبیعی جریان اسمزی می گویند.

فشار اسمزی: در جریان اسمزی آب ارگ سیستم به تعادل برسد سطح آب ناخالص از سطح آب خالص بالاتر می رود که این اختلاف سطح فشار اسمزی نام دارد.

اسمز معکوس (reverse osmosis) : فرایندی فیزیکی که درآن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب استفاده می شود .فشاری که اعمال می شود بیشتر از فشار اسمزی است.

دستگاه اسمزی معکوس : در دستگاه اسمز معکوس از یک غشا نیمه تراوا (ممبران) که سوراخ های آن تنها ترکیبات آب خالص را عبور می دهد استفاده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشا نیستند در یک طرف غشا آب خالص وجود دارد که به سمت خروجی آب تصفیه شده می رود و طرف دیگر شامل آب ناخالص غلیظ است که به سمت مجراب فاضلاب هدایت می شود.

مهم ترین ماده مصرفی این دستگاه ، آنتی اسکالانت است که برای شستشوی ممبران از آن استفاده می شود.

Membrane (semipermeable membrane) membrane or semi-permeable membrane is a thin layer of compact film like sheet wrapped around a plastic tube is formed. Cell membranes made of acetate or polyamide is usually Luz. Fsharba thickness and diameter of the RO membrane system of direct communication is and why one of the most important and most sensitive part of the system.

Osmotic flow of water when the water is pure and impure water with different concentrations are separated by a semipermeable membrane, we Water is a natural form of higher concentration to lower concentration flows,Pass through the membrane and into impure water, and the flow continues until the concentration of the double To the natural flow of the osmotic say.

Osmotic pressure, osmotic flow of water in the organ system to reach equilibrium water level full of pure water level is higher, the difference is called the osmotic pressure.

RO  (reverse osmosis): physical process in which the osmotic pressure to reverse the flow of water used.

Pressure greater than the osmotic pressure is applied.

Reverse osmosis system, reverse osmosis system of a semipermeable membrane (membrane) that pure water to pass through the holes of the compounds used And the impurities are not able to cross the membrane on one side of the membrane is pure water That goes into the water outlet and the other consisting of impure water is concentrated in the wastewater  Mjrab driven.The material used in this device,  anti Askalant  that it is used to wash the membrane.

Water treatment Water Tech aqua joy filtration, purification and desalination Puricom, domestic desalination, desalination, nuclear, Household water treatment Tehran, Karaj water treatment plant, now the ionized water, gas chlorination system, ionized water hazards dealers water Branch, how we ionized water, tank water chlorination, chlorine gas