گندزدایی فاضلاب با کلر

دستگاه كلرزن صنعتی

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب است . کار برد کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپو کلریت کلسیم یا سدیم است . کاربرد کلر گاز ی امکان آلود گی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد .کلر بلا فاصله پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپو کلروس و ین اکسید کلر تولید می نماید .

خاصیت گند زدایی اسید هیپو کلروس بیشتر از ین اسید کلر است . نسبت تبدیل کلر به اسید هیپو کلروس و ین اکسید کلر تابعی است از درجه ی اسیدی و درجه ی گرمای فاضلاب .

پس از تجز یه ی نامبرده و به علت وجود موادی اکسید پذیر مانند آهن ، منگنز، اسید سولفوریک و مواد آلی در فاضلاب نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد نامبرده ، تولید کلرور ها ی گوناگونی را می کند که اثر کشنده ای بر باکتر یها نداشته و به علت ثبات آنها کلر آنها آزاد نمی باشد.

سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تاثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه ی اسیدی فاضلاب کلرامین های مختلفی را تولید می نماید.

The cheapest method is the use of chlorine disinfection of wastewater. Chlorine gas is cheaper and more effective use of calcium or sodium hypochlorite.

 The use of chlorine gas, the possibility of environmental pollution, especially poisonous plant workers associated with .klr immediately after entering the water, acid, hypochlorite decomposes and produces chlorine dioxide Klrvs and yen.

Property acid, hypochlorite disinfection Klrvs more of these acids, chlorine. Hypo-acid ratio of chlorine to chlorine dioxide Klrvs and this is a function of the degree of acidity and temperature waste heat.

and the stability of chlorine is released.

Then Azty chlorine compounds, especially ammonia and gradually, depending on the degree of influence of acidic wastewater to produce various chloramines.

Water-west point, water purification soft water, salt water, domestic water treatment LIFE water tek, Water Purifier water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification units domestic water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification equipment prices soft water, water purification units priced water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek