آلودگی فاضلاب

تصفيه فاضلاب صنعتی

آلودگی فاضلاب بیشتر به واسطه ی وجود مواد آلی در آنها نمودار می شود .برای نشان دادن درجه ی آلودگی فاضلاب معمولا بجای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب را اندازه گیری کنند ، مقدار اکسیژن لازم بری اکسیداسیون مواد نامبرده را اندازه گیری میکنند.

مهمترین روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب عبارتند از:

1- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand

تعیین BODعبارتست از تعیین مقدار اکسیژن لازم که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نموده و به مواد پایدار معدنی تبدیل سازد.

نکته : مقدار BOD  فاضلاب در زمانهای مختلف تغییر می کند که نه تنها به غلظت موادآلی فاضلاب بلکه به میزان فعالیت باکتریها ، درجه ی گرما و شدت درهمی فاضلاب نیز بستگی دارد.

منحنی تغییرات BOD:

(مرحله اول) اکسیداسیون ترکیبات آلی کربن دار : این مرحله از نخستین لحات کار باکتریها آغاز شده و در 20در جه ی گرما تا مدت زمانی در حدود20  شبانه روز ادامه می یابد .

(مرحله دوم)اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار: این مرحله همزمان بااکسیداسیون ترکیبات آلی کربن دار شروع و از پیرامون دهمین روز پس از آغاز فعالیت باکتریها شدت پیدا کرده و تا مدت ها ادامه می یابد.

نکته: درجه ی آلودگی فاضلاب های شهری بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه ی آب میان 200تا400 میلی گرم در لیترBOD تغییر می کند

2- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand

در این روش از اکسید کنند های قوی مانند پرمنگنات پتاسیم و یا دی کرومات پتاسیم برای اکسیداسیون مواد آلی و مواد اکسید پذیر دیگر که در فاضلاب یافت می شود استفاده می شود.برای استفاده از مواد نامبرده نخست آنها را در محلول اسیدی حل کرده و سپس به فاضلاب می افزایند و ده دقیقه گرما می دهند

نکته : دقت این روش کم است وتنها برای مقایسه ی یک فاضلاب در مرحله های گوناگون تصفیه بکار می رود .

نکته:از کلر نیز می توان برای تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب استفاده نمود. برای اکسیداسیون کامل فاضلابهای خانگی تازه مقدار کلر لازم پیرامون 2تا5 گرم برای هر نفر در شبانه روز می باشد.

3- تعیین مقدارTotal  oxygen demand

در این روش ترکیبات کربن دار آلی موجود در فاضلاب اندازه گیری می شود. برای این کار فاضلاب را باید تا حد سرخ شدن سوزانید و گاز کربنیک تولید شده را اندازه گیری نمود.

4- تعیین مقدار Dissolved  solids

مواد معلق در فاضلاب قسمت از کل مواد خارجی موجود در آن می باشد که تعیین آن برای پیش بینی مقدار لجن حاصل از تصفیه ی فاضلاب اهمیت ویژه ای دارد . مقدار کل مواد معلق با کمک صافی تعیین می شود و در صورت سرخ کردن آنچه در صافی باقی مانده تا گرمای 600 درجه سانتیگراد مواد آلی آن تبدیل به گاز شده و تنها مواد معدنی بجای می ماند .

نکته : نزدیک به 40 درصد مواد محلول در فاضلاب شهری و72تا75 درصد مواد معلق در آن دارای منشا آلی بوده و بقیه ی مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند.

5-تعیین مقداراکسیژن محلول (DO)

مقدار اکسیژن محلول موجود در فاضلاب شهری نمایشگر قدرت تصفیه ی طبیعی و خود بخودی آن می باشد

نکته : مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب  نباید از 1.5 میلی گرم در لیتر کمتر شود.

نکته : یکی از راه های اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول با کمک وارد نمودن برخی از ترکیبات منگنز که قدرت جذب اکسیژن در آنها زیاد است واندازه گیری وزن اکسیژن جذب شده توسط آن انجام می گیرد.

آلودگی فاضلاب شهری در ایران

برای تعیین درجه آلودگی فاضلاب شهری لازم است که شبکه ی گردآوری فاضلاب وجود داشته باشد.

نکته : بطور متوسط در فاضلاب های  شهری نسبت مقدار تولید سرانه ی مواد معلق(SS) به مقدار BOD5 پیرامون 1.1تا1.2 می باشد.مقدار تولید سرانه  BOD5  و مواد معلق (SS)   در تهران برابر 40و50 گرم است. میانگین آلودگی فاضلاب شهری رادر ایران نزدیک به 250 میلیگرم BOD5 در لیتر است.

The methods for determining the degree of sewage pollution include:
1. Determination of Biochemical oxygen demand

Note: The amount will vary at different times of effluent BOD concentration organic wastewater not only bacteria but also in the level of activity, degree of warmth and intensity depends on the complexity of wastewater.
Curve BOD:
(Phase I) oxidation of organic carbon compounds: the first stage of labor Lhat bacteria and started in 20 degrees of heat to continue as long as 20 days.
Second phase oxidation of organic compounds containing nitrogen, organic carbon compounds Baaksydasyvn the same steps starting from the tenth day after the start of bacterial activity has intensified and continues for a long time.
Note: Depending on the degree of contamination of municipal wastewater concentration and amount of water consumption between 200 to 400 milligrams per liter BOD changes
2. Determination of Chemical oxygen demand
Waste heat will contribute to ten minutes
Note: The accuracy of this method is low only to compare the various stages of a wastewater treatment plant is used.
Note: Chlorine can also be used to determine the degree of sewage pollution. All new chlorine oxidation of waste to be about 2 to 5 grams per person per day is.
3. Determination of Total oxygen demand
The method of organic carbon compounds in wastewater are measured. To do this you need to blush burn waste and carbon dioxide production were measured.
4. Determination of Dissolved solids

5. Determine Mqdaraksyzhn solution (DO)
Monitor the amount of dissolved oxygen in wastewater treatment that is natural and spontaneous
Note: The amount of dissolved oxygen in the wastewater should be less than 1.5 milligrams per liter.

Sewage contamination in Iran
It is necessary to determine the degree of contamination of sewage wastewater collection network exists.
Tip: On average, the ratio of per capita municipal wastewater suspended solids (SS) in the amount of about 1.1 to 1.2 BOD5 levels of GDP per capita, BOD5 and suspended solids (SS) in Tehran on 40 and 50 grams. Average municipal sewage pollution in Iran, close to 250 mg BOD5 per liter.

Water treatment Water Tech Kvajvy filtration, water filtration Puricom Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, Household water treatment water tek, water, water filtration system tek, home water filtration system water tek, home water purifier water tek, price of treating water tek, representing water purifier water tek