اندازه گیری اشعه فرابنفش

دستگاه تصفيه آب خانگی Aqua-Tech

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص فیزیکی و شیمیایی آن است. وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) نامیده می‌شود و به سه دسته تقسیم می‌شود:

پیل ترموالکتریک : جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند، در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصله را اندازه گیری می‌کنند.

اکتی نومتر فیزیکی : مهمترن این نوع اکتی نومترها سلول فوتوالکتریک (Photoelectric) است که از یک حباب از جنس کوارتز که به خوبی تخلیه شده است، تشکیل شده و نیز شامل دو الکترود است.

اکتی نومتر شیمیایی : املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا شده و چون نقره آن آزاد می‌گردد، املاح سیاه رنگ می‌شود. اکتی نومتری که متکی به خاصیت فوق است، اکتی نومتر بوردیه (Bordier) است.

By measuring the ultraviolet rays is dependent on the physical and chemical properties. There are tools to measure ultraviolet light, new meter active power filter (Actinometer) called and divided into three categories:

Thermoelectric cells, the body absorbs all radiation, exposure to radiation and temperature measurements are obtained.
New active power filter physical meter: Mhmtrn this new type active power filter Electric meters photo cell (Photoelectric) is a bubble of quartz that is well drained, and also includes two electrodes are formed.
New active power filter chemical m: silver salts of ultraviolet radiation has been restored and released it as silver, black salt is. New meter active power filter based on the above properties, the new active power filter blood boron meters (Bordier) is.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, Water Purifier, Sistan and Baluchestan kflow desalination, desalination special lighting, home water purification units in Tehran, Karaj home water treatment system, water treatment system in Karaj, the wife Claire automatic toll ionized water, ionized water sales, price desalination soft water, chlorine pump wife, chlorine water, ionized water