آب یونیزه قلیایی در درمان میگرن

دستگاه تصفیه آب قلیایی

سردرد میگرنی ، سر درد  متناوب شدید ضرباندار که 4 تا 72 ساعت طول می کشد . اگرچه علت سر درد میگرنی ناشناخته است ولی تصور می شود ریشه در عروق داشته باشد .عوامل مختلفی از جمله مواد غذایی ، داروها، بوها ، تغییر در عادات خواب سردردهای  میگرنی را تشدید می نمایند . نوشیدن آب یونیزه قلیایی برای مرطوب نگه داشتن سلول های بدن مفید است که برخی بیماران دهیدراسیون (کم آبی بدن) ممکن است عامل تحریک حمله ی میگرنی باشد.

Migraine headaches, intermittent severe throbbing headache that lasts 4 to 72 hours. Although the cause of migraine headache is unknown, but is thought to be rooted in the vessel.
Various factors such as food, medicines, odors, changes in sleep habits are the cause of migraine headaches. Drinking alkaline ionized water to keep moist body cells are useful in some patients, dehydration (dehydration) may cause irritation of the migraine attack is.

Water purification sure, Saif water treatment system, water softener home is ionized, alkaline ionized water and alkaline ionized water Sbk,, Household water treatment alkaline, alkaline water property, buy alkaline water, alkaline water purifier, water treatment methods methods of water purification, wastewater treatment systems, water purification home sales Qlyayy, alkaline ionized water hazards.