آنتی اسکالانت ( مواد ضد رسوب )

ضدرسوب آنتی اسكالانت

حوزه فعالیت شرکت :

1_ سیستم های تصفیه آب OR

2_ سیستم های تصفیه فاضلاب

3 _ تجهیزات

تجهیزات

مواد شیمیایی آنتی اسکالانت

با گذشت زمان به دلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم RO ، محلول های عبورآب از غشا دچار گرفتگی شده  و به اصطلاح Scaling  به وجود می آید . از جمله موادی که روی غشا رسوب می کنند . می توان به کربنات کلسیم (CaCO3) ، سولفات کلسیم (CaSO4) ، سولفیت باریم (BaSO4 ) و سولفات استرونیم (SrSO4) اشاره کرد .

رسوبات سیلیکا (SiO2)  و فلوراید کلسیم (CaF ) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز می باشند .

جهت جلوگیری این رسوبات برروی ممبراین به آب ورودی به سیستم  RO میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت تزریق می شود .

 

activities:

1. Water Systems OR

2. Wastewater treatment systems

3. Equipment

3. Equipment

Chemical anti Askalant

Over time, due to the salts dissolved in water entering the system, RO, solutions Bvrab the membrane become clogged and caused the so-called Scaling. Including materials that are deposited on the membrane. Can be calcium carbonate (CaCO3), calcium sulfate (CaSO4), barium sulfite (BaSO4) and sulfate Astrvnym (SrSO4) pointed out.

Deposits of silica (SiO2) and calcium fluoride (CaF) are less common but can be problematic.

To prevent water entering the RO system of deposits on Mmbrayn the anti Askalant appropriate dose is injected.

 Water purification west point, a water treatment system for industrial and semi-industrial and home water purifier filter Snty, anti Askalant, water Tjhyzat, OR, washing machine Fyltr, Fazlab, treatment system, RO, anti-Caspian link Rshya, Mmbrayn, chemicals Askalant , installation Andazy, soluble salts