کاربردهای فیلتر هایدرا در تصفیه آب

دستگاه تصفيه آب خانگی 5 مرحله ای

با توجه به ویژگی های این محصول، موارد استفاده آن بسیار گسترده است :

ورودی آب در کلیه شبکه های آبرسانی:

  • ساختمانهای مسکونی
  • ساختمانهای تجاری و اداری
  • بیمارستانها
  • کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی

قبل ار هر دستگاه و تجهیزات و ابزار دقیقی که آب از آن ها عبور می کند.

  • استفاده از هایدرها (HYDRA) در مناطقی که آب در شبکه های آبرسانی محتوی ذرات معلق (سنگریزه ها، زنگار، و…) میباشد، طیق استاندارهای جهانی برای حفاظت از شیرها و تأسیسات آبرسانی قویا توصیه می گردد.

بطور کلی این محصول برای هر واحد مصرف کننده آب ضروری بوده و استفاده از آن ، نگرانی از وجود معلق در آب را کاملا برطرف می نماید.

Given the characteristics of this product, its use is widespread:
Water inflow in all networks:
Buildings
Commercial and administrative buildings
Hospitals
Factories and workshops and industrial production
Read more … First of all devices, equipment and instruments that water passes through them.

Use Haydrha (HYDRA) in areas where the water contains suspended particles in the water supply Style (pebbles, rust, etc.), which use through international standards to protect the valves and water facilities is strongly recommended.
Overall, this product is necessary for each unit of water consumption and the use of it, all of it suspended in water completely eliminated.

Life Aqua water purification, water purification soft water treatment equipment household water tek Vatr, of Haydrha, water supply facilities, water supply systems, washing Fyltr, sand filter cleaning, washing Fyltr, wash sand filter, carbon filter washing Hva, Filters, Filter sand, sand filter sand filter under Fshar, Astkhr, Pakmn, sand filter sand filter is, the sand filter