انواع و مزایای نازلها

نازل های تصفیه آب

نازلهای مختلف را برای کاربردهای متفاوت می توان با آچارهای مناسب بر سر شلنگ فشار قوی متصل و استفاده کرد.

در ذیل مشخصات تعدادی از نازلها و دیگر مشخصات پر کاربرد ساخت شرکت آلمانی EHLE آورده است.

نازلهای چرخان(Rotating nazzle)

این نازلها در دو نوع HRR,KRD موجود می باشند.

در مدلKRD،جت شعاعی و شبه شعاعی قابلیت خوبی برای شستشو ی لوله فراهم نموده است.

دامنه ی کاربرد آن:

مناسب برای لوله های با قطر(2)DN 50 تا(16)DN400 .

مناسب برای تمیز کردن رسوبات ریشه های ریز با لایه های نازک.

مزایای این نازلها:

1) مناسب برای لوله های با قطر(1)DN 25 تا DN400

2) مناسب برای تمیز کردن پوسته های سخت شده،لایه های نازک ریشه های ریز و لجن های چرب.

3) مدل دیگر نازلهای چرخان،مدل HRR است دراین نازلها چهار جت رو به عقب،هم تمیز کاری می کند و هم به حرکت رو به جلوی شلنگ کمک می کنند.

Different nozzles for different applications can be connected and used high pressure hoses to the appropriate wrenches.

Following a number of nozzles, and other high-profile usage is manufactured by German EHLE.

Rotating nozzles (Rotating nazzle)

The nozzles in the two types of HRR, KRD are available.

In the model KRD, radial and semi-radial jet pipe capable of providing good cleaning.

Range of application:

Suitable for pipe diameter (2) DN 50 to (16) DN400.

For cleaning fine sediments with thin roots.

The advantages of the nozzles:

1) for pipe diameter (1) DN 25 to DN400

2) suitable for cleaning hard shell, the thin layer of fine roots and oily sludge.

3) rotating nozzles other models, this model is HRR four jet nozzles backward, and cleaning, and also to move forward with their hoses.

Water, water, water-purification equipment Tehran Fazlab, purification units, water treatment Shamydny, remove suspended particles in water, filtered water, cartridges salt deposits Hky, Fsfat, Nazlha, benefits of Arganyk, nozzles and water nozzles Fazlab, Chrkhan, housing 3-step single-stage hot housing Ay,