مراحل دستگاه تصفیه آب ایوا

دستگاه RO خانگی

دستگاه تصفیه آب ایوا 11 مرحله ای می باشد که در مرحله اول دستگاه تصفیه آب ایوا : فیلتر سرامیک وجود دارد که کلیه ذرات مضر و زائد به هرشکلی که باشند مثل ذرات زنگ آهن, رسوبات محلول ذرات شناور و غیره را می گیرد.

در مرحله دوم و سوم دستگاه تصفیه آب Eva : فیلتر کربن فعال و کربن نقره ای فعال وجود دارد که علاوه بر حذف کلرین, تری هالومتان و مواد شیمیایی آلی, بوی نامطبوع رنگ ومزه بد آب را گرفته و باکتریها را نیز از بین می برد.

در مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب ایوا WSM-3000: فیلتر دارای مواد ویژه با قدرت میکروب کشی قوی وجود دارد که باکتریهای باقی مانده در اب را از بین برده و باعث جلوگیری از آلودگی مجدد آب در مخزن دستگاه می گردد.

در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب Eva : شن سیلیکا موجو است که عوامل اسیدی آب را گرفته و مزه آن را مطبوع می کند.

در مرحله ششم دستگاه تصفیه آب ایوا : از زئولیت استفاده شده است که با حذف فلزات سنگین آب را سبک و گوارا می کند.

مرحله هفتم دستگاه تصفیه آب ایوا : دارای شن معدنی می باشد. که همراه با عملیات انجام شده توسط کربن فعال, تازه گی آب را تثبیت می کند.

مرحله هشتم دستگاه تصفیه آب Eva :سنگهای ویژه EVA است که املاح معدنی واکسیژن موجود در آب را آزاد نموده وباعث تنظیم PH آن در حد کمی قلیایی می شود(مانندPH موجود در بدن)این کارطعم ومزه آب را همانند آب چشمه های معدنی گوارا می سازد.

در مرحله نهم دستگاه تصفیه آب ایوا : دانه های ویژه EVA می باشد که همانند کننده کامل عملیات انجام شده در مرحله چهارم بوده و باعث تازه ماندن آب موجود در مخزن دستگاه می شود.

مرحله دهم دستگاه تصفیه آب Eva : دارای سیستم مغناطیسی می باشد که باعث مغناطیسه نمودن مولکول های آب وایجاد ساختمان 8 وجهی در آنهامیگردد که کاملا هماهنگ ومطابق با مایعات بدن است,د قیقا مثل آب چشمه های معدنی

مرحلهیازدهم دستگاه تصفیه آب ایوا :اشعه مادون قرمز وجود دارد که باعث ایجاد انرژی حیاتی برای فعالیت بدن شده وجذب آن را در بافت های بدن آسانتر مینماید.این حالت برای جلوگیری از رسوبات املاح در بدن انسان بسیار مفید است

Eva is a 11-stage water purifier in the first stage water purifier Eva: There ceramic filter harmful particles and waste all that are in any way such as rust particles, sediment floating particles etc. can be dissolved.

In the second and third stage water purifier Eva: Carbon Silver activated carbon filter that removes chlorine addition, trihalomethanes and organic chemicals, unpleasant smell bad flavorful water color and also destroys bacteria.

In the fifth stage water purifier Eva: Mojo silica sand with a taste of acidic water and air it out.

In the sixth stage water purifier Eva: Zeolite is used to remove heavy metals from water is light and refreshing.

Eva seventh stage water purifier: is a mineral sand. Associated with operations carried out by activated carbon, the newly established water.

Step Eight water purifier Willow: Special gems EVA that minerals and oxygen in the water released and for setting the PH it in a slightly alkaline (such as PH in the body) this Kartm flavorful water as well as water spas Guevara makes .

In the ninth stage water purifier Eva: EVA is a special beans like full operations in the fourth stage which could keep fresh water in the tank.

The tenth stage water purifier Eva: a magnetic system which makes water molecules and create Mghnatys·h the eight-sided building in Nhamygrdd which are fully in accordance with body fluids, such as water spas in exactly

Mrhlhyazdhm water purifier Eva: infrared radiation that causes the body’s vital energy absorption in tissues of the body for activity Mynmayd.ayn easier to prevent precipitation of the minerals in the human body is very useful.

Eva water purifier filter
Label Switching water filter, Buy filter water purifier home water purifier 11-stage water purifier Eva, please filter household water purifier, water filter, water filter refrigerator, water purifier filter, ceramic filter, price filter household water treatment, water molecules, activated carbon, silver activated carbon, chlorine