چرا از لامپ UV در دستگاه تصفیه آب استفاده می کنیم؟

لامپ UV در دستگاه تصفیه آب

وظیفه لامپ UV از بین بردن ناخالصی های موجود در آب که درواقع همان آلودگی های میکروبی و باکتریولوژی هستند ، می باشد.

اما چگونه این ناخالصی ها میتوانند در خروجی دستگاه های دقیقی همچون RO باشند؟

مهمترین دلیل آن می تواند استفاده از شیر تنظیم TDS باشد، چون جهت افزایش TDS با باز نمودن این شیر در واقع مقداری از آب قبل از فیلتر چهارم ( فیلتر ممبران : که توانایی حذف ناخالصی های بسیار کوچک را داراست ) را با آب خروجی آن میکس می کنیم. فرض کنیم از کل آب خروجی دستگاه که مصرف می کنیم 95% آن از فیلتر ممبران عبور کرده و به 5% دیگر اجازه عبور از این فیلتر را توسط شیر میکس نداده ایم. و هر چند احتمال ضعیف است ولی 1 ناخالصی باکتریولوژی دز این 5% وجود دارد حال با توجه به این که فیلتر های 2 و 3 باعث حذف کلر باقیمانده در آب ورودی به دستگاه شده اند پس هیچ عاملی جهت جلوگیری از رشد آن وجود ندارد ( جهت ضدعفونی آب های شهری از کلر استفاده می شود که بدلیل عوارض کلر باقیمانده ، این عامل ضدعفونی توسط فیلتر 2 و 3 حذف می شوند ) جهت حذف این ناخالصی می توان از زوش دیگر ضدعفونی که عوارضی به دنبال ندارد مانند لامپ UV استفاده نمود.

The main reason could be the regulator TDS

Because TDS by opening the valve to increase the amount of water
The fourth filter (membrane filter, which has the ability to remove very small impurities)  Its output can be mixed with water.  Suppose we use 95% of the total water output that passes through the filter membrane  And the other 5% to pass through the filter by mixing milk have not. And although the probability is low, but one dose of 5% bacteriological impurities are However, due to the elimination of residual chlorine in water filters 2 and 3 will have input into the system  So there is nothing to prevent the growth of (Chlorine is used to disinfect municipal water
Due to the effects of residual chlorine, the disinfectant agent removed by filtration. 2 and 3) to remove the impurities can be Zvsh other effects not looking like UV lamps used for disinfection.

Water Purifier sure, Vatr, Soft Water Purifier Water Purifier with Six Stage bacteriology lamp uv, Water Purifier sure, Water Purifier sure-aqua, water purifier ro, Tk, Aqua Water Purifier Water Purifier Aqua building the big picture Astralya, water Purifier water Purifier light housework, uV, uv lamp is the lamp uV water Purifier