اطلاعاتی در رابطه با لامپ UV

لامپ UV

در چه مواقعی از مدلهای UV در دستگاه های تصفیه RO استفاده می شود؟ و چرا این فیلتر بعنوان فیلتر مرحله آخر در دستگاه های تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد؟

دستگاه های تصفیه آب RO توانایی حذف تمامی ناخالصی های آب اعم از: ناخالصی های معلق ، محلول ، میکروبی ، باکتریولوژی ، میکروارگانیسم های زنده و تمامی مواد شیمیایی و شوینده را دارند. ولی به دو دلیل که هر دو بخاطر دخالت کاربر در نحوه عملکرد دستگاه است، گاها ممکن است برخی از ناخالصی ها هنوز در خروجی دستگاه های RO دیده شوند.

In the case of UV models used in RO filtration system? And because the filter as a final step in the water purification filters are used?

RO water purification system to remove all impurities including water, suspended impurities, soluble, biological, bacteriological, chemical and detergent are all living microorganisms.

But for two reasons, both for the user to intervene in the operation of the machine, some impurities may still be seen in the RO output devices.

Blvmr, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Joker second category of information in relation to lamp UV, bacteriology lamp uv, domestic water purifier ro, Water Purifier sure, Water Purifier sure-aqua, aqua water purifier Tk, due to the uv, lamp uV, uv lamp is the lamp uV lamp uV purifier water, uv