منابع شوری آب

شوری آب

آب زیرزمینی همراه به مقدار کم یا زیاد حاوی نمک های محلول است. انواع و غلظت این نمکها به سنگها و موادی که آب زیرزمینی با آنها در تماس است ، سرعت حرکت آب ، مسافتی که طی کرده و به منشاء آن بستگی دارد.

بطور کلی شوری یا مقدار کل نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی بیش از آبهای جاری سطحی است. مواد محلول موجود در آبهای زیرزمینی عمدتا از انحلال سنگها منشا میگیرد. به همین جهت در یک حوضه آب زیرزمینی مقدار نمکهای کمی محلول از محل تغذیه به طرف محل تخلیه به تدریج افزوده می شود. به طور محلی مواد حاصل از فعالیت های ماگمایی و آتشفشانی نیز ممکن است به آبهای زیرزمینی افزوده شود. حتی آب باران نیز که وارد زمین میشودکاملا خاص نیست و حاوی مقدار بسیار کمی نمکهای محلول است.

آبهای مازاد آبیاری که به داخل زمین نفوذ می کنند ممکن است مقادیر قابل توجهی از نمکها را وارد آب زیرزمینی کنند. غلظت نمک در آبهایی که از منطقه ریشه گیاهان عبور می کنند معملا چندین برابر آبی است که برای ابیاری بکاررفته است.

With water containing low or high amounts of soluble salts. Types and concentrations of salts in the rocks and materials that are in contact with the ground water, water speed, and distance from the origin depends.

In general, the total amount of dissolved salts in groundwater salinity or water flowing over the surface. Solutes in groundwater originating mainly from dissolution of rocks. As such, in a basin of water, slightly soluble salt content of the feed was gradually added to the evacuation site. Magmatic and volcanic activity locally produced ingredients may also be added to the groundwater. Rainwater also entered is not even certain Myshvdkamla contain traces of dissolved salts.
Excess irrigation water to infiltrate into the ground may have substantial amounts of salts into the groundwater. Salt concentration in the water that passes through the root zone of plants Mmla several times for irrigation water that is used.

Water, water, water purifier, water purifier dealers Shamydny, Sthy, waters flowing water under irrigated agriculture Zmyny, water, water purification Shamydny, a small domestic water filters water purification water purification units Kva, sure, Water Purifier sure- aqua, water, purification of water, salts, water purification units sales