کیفیت آب زیرزمینی

آب زيرزميني

تعین مشخصات کیفی آبهای زیرزمینی یعنی وی‍ژگی های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی آن نشان خواهد داد که تا چه حد برای مصرف موردنظر مناسب است.

کیفیت آب زیرزمینی نتیجه کلیه فرآینها و واکنش هایی است که از زمان تشکیل و تراکم آب در اتمسفر تا زمانی که توسط چاه ، قنات یا چشمه از زیر زمین خارج می شود بر روی آن عمل کرده است.

این فاصله زمانی ممکن است کمتر از یک روز یا صدها سال به درازا بکشد. کیفیت آبهای زیرزمینی همچنین می تواند نشانه منشاء و تاریخ آن موادی که در زیر زمین با آنها در تماس بوده و دمای نواحی عمیق تر باشد.

آبهای زیرزمینی به دلیل اینکه از منابع مختلفی می باشند از جمله بارش ، رودخانه ها و حتی دریاها دارای املاح زیادی بوده و می تواند برای استفاده زیان آور باشد.

Determination of groundwater quality characteristics, ie characteristics of the chemical, physical and biological it will show to what extent it is appropriate for the intended use.Groundwater quality in all processes and reactions that result in the formation of condensation of water in the atmosphere as long as wells, springs from underground aqueducts and acted on it.

This interval may take less than a day or a hundred years.Groundwater quality can also sign and date the origin of the materials that are in contact with the ground and the temperature of the deeper areas.
Groundwater because they are from different sources such as rainfall, rivers and even the sea has a lot of minerals and could be detrimental to.

Install purifier purifier dealers water, water, water, water Shamydny, Zmyny, a small domestic water filters, water filtration devices, sure, Water Purifier sure-aqua, aqua water purifier water purifier housework, making troubleshooting Astralya, Sell qualitative characteristics of water, purifying water, models Shvr, water Purifier Aqua water Purifier Dealer show