نقش تصفیه آب شیرین در مصارف انسان ها

دستگاه تصفیه آب خانگی

فرایندهایی که برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند،بستگی به کیقیت آب منبع استفاده شده دارد.بیشترآبهای زیر زمینی صاف وعاری از عوامل بیماری زا و همچنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد هستند.این قبیل آبها را می‌توان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگیری از آلودگی شبکه توزیع ، در سیستم‌های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار دارد. اما ممکن است بعضی از آبهای زیر زمینی حاوی مقدار زیادی از جامدات محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن ، منگنز ،و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در این صورت به فرایند‌های تصفیه ی پیچیده نیاز می‌باشد،سیستمهای تصفیه معمولا مورد استفاده  قرار می‌گیرد (برای مصرف شرب) عبارتند از:

۱-هوادهی

۲-سختی گیری

۳-فیلتراسیون

۴-گندزدایی

۵-ذخیره سازی

ب)سیستم‌های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین‌های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین‌های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می‌شدند.
در واقع این روش می‌تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین‌ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند و می‌توانند در آرایش‌های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.
امروزه از این روش در خروجی آب تصفیه شده توسط RO به منظور تولید آب با EC<0.2 استفاده می‌شود.

حذف سختی آب
o حذف کاتیون‌های خارجی از آب
o حذف قلیائیت
o بازیابی مجدد آب در صنایع فلزی
o حذف نیترات و سولفات
o بازیابی و یا جداسازی مواد دارویی
o بازیابی فلزات با ارزش در صنایع فلزی

The processes used for drinking water purification, water Quality depends on the source used. Byshtrabha underground Vary clear of pathogens and also lacks significant amounts of materials such as water. These can be found by using the least amount of chlorine to prevent contamination of the distribution network, is used in drinking water systems. But there may be some underground water contains large amounts of dissolved solids, gases, or excessive amounts of iron, manganese, or even organic matter and microbial processes, in which case treatment is complex, commonly used treatment systems is (for drinking) are:
1-aerated
2-softening
3-filtration
4-Disinfection
5-storage
B) ion exchange systems for the production of high-purity water from other resins used in water treatment industry cycles, acid and basic resins that were used in the past in a far wider range.
In fact, this method can eliminate the need for industry to ultra pure water to these resins are divided into two types: strong and weak and can be used in various configurations and produce ultra pure water.
The output of this method by RO purified water to produce water with EC <0.2 is used.
Remove hard water
o Removal of foreign cations from water
o remove alkalinity
o restore water in the metal industry
o Removal of nitrate and sulfate
o recovery or separation of pharmaceuticals
o recovery of valuable metals in the metal industry

One water purification, water purifier aqua clean, domestic water purifier water purifier home in Karaj, good home water purifier, home water purifier in Tabriz, domestic water purifier dolphins, good water purifier, water purifier Isfahan, dolphins water purifier, water purifier, Diane, water purifier, water purifier is, water purifier How it works