مکانیسم تصفیه در صافی‌های شنی تند

دستگاه صافی شنی

در این صافی‌ها نیز مکانیسم‌های مختلفی از قبیل غربال شدن، جذب الکترواستاتیک و فرآیندهای بیوشیمیایی در جداسازی ناخالصیها موثر هستند. در مکانیسم اول به دلیل اینکه سرعت عبور آب بسیار زیاد است، چندان در حذف ناخالصی‌ها موثر نیستند و در این صافیها موثرترین مکانیسم جداسازی همان جذب می‌باشد.

مزایا و محدودیت‌های صافی شنی تند وکند:

کیفیت آب تصفیه شده در صاف شنی کند بهتر از تند است (هیچ فرآیندی به تنهایی نمی‌تواند کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب را به اندازۀ صافی ماسه ای کند بهبود بخشد)     در صورت خوب کار کردن، صافی کند قادر به کاهش میکروبها در حدود۹۹/۹ تا۹۹/۹۹ درصد است.    هزینه ساخت صافی شنی کند بخصوص در جایی که زمین ارزان باشد بسیار کمتر و احداث آن آسان تر از صافی شنی تند است.      بهره برداری از صافی‌های کند آسان است و هزینه‌های بهره برداری آن در مقایسه با صافی شنی تند بسیار پایین است    که صافیهای ماسه ای تند به دلیل شستشوی معکوس و مداوم ۲ تا ۳ درصد آب تصفیه شده هدر می‌رود.     در صافی‌های شنی کند نگهداری لجن، آبگیر و دفع آن بسیار آسانتر از صافی ماسه ای تند است و خطر آلودگی محیط زیست ناشی از لجن صافی ماسه ای کند وجود ندارد و می‌توان به عنوان اصلاح کنندۀ خاک از آن استفاده نمود.     نیاز به زمین در صافی‌های شنی کند نسبت به شنی تند بسیار بیشتر است.    تغییرات ناگهانی در کیفیت آب در کار صافیهای شنی کند به طور جدی ایجاد اختلال نمی‌کند.     طول عمر صافی‌های شنی تند بیشتر از صافی شنی کند است.     صافی‌های شنی تند فضای کمتری نسبت به کند اشغال می‌کنند.

فلوئورزنی و فلوئورزدایی (Fluoridation & Defluoridation)

تحقیقات نشان می‌دهد که غلظت مطلوب یون فلوراید در آب آشامیدنی در محدودۀ ۰۷ تا ۱/۵ میلی گرم است. افزایش آن باعث بیماری فلوئوروزیس و کمبود آن باعث پوسیدگی دندان خواهد شد. لذا باید میزان فلوئور آب در محدودۀ مناسب حفظ شود. میزان فلوئور مناسب در دمای متوسط سالیانه ۱۵ درجه سانتی گراد در حدود ۱ میلی گرو در لیتر توصیه می‌شود. این مقدار برای فصول تابستان و زمستان به ترتیب ۰/۸ و ۱/۲ میلی گرم در لیتر پیشنهاد می‌شود. این تغییر به میزان مصرف در فصول گرم و سرد و تغییرات انحلال فلوئور در آب بستگی دارد.

فلوئور به حالت آزاد یافت نمی‌شود و همواره در ترکیب با سایر عناصر وجود دارد. تمام ترکیبات آن وقتی به آب اضافه می‌شوند، برای تولید یون هیدروژن تجزیه می‌گردند. بعضی از موارد مورد مصرف به شرح ذیل عبارتند از:

سیلیکوفلوراید (میزان فلوئور موجود ۴۵%)

سدیم فلوراید (میزان فلوئور موجود ۶۱%)

اسید هیدروسیلیسیک (میزان فلوئور موجود ۷۱%)

هم چنین برای فلوئورزدایی می‌توان از روشهای مختلفی مانند ترسیب شیمیایی و تبادل یون استفاده نمود. در روش ترسیب شیمیایی می‌توان فلوئور اضافی را از طریق لخته سازی به کمک آلوم کاهش داد و یا با استفاده از عملیات سبک کردن با آهک نیز می‌توان فلوراید مازاد را به صورت رسوب کلسیم فلوراید جدا نمود.

در روش تبادل یون برای حذف فلوئور می‌توان از تری کلسیم فسفات شامل ذغال استخوان و آرد استخوان، آلومینای فعال و رزینهای تبادل یون استفاده کرد.

The filters are also a variety of mechanisms such as screening, the electrostatic adsorption and biochemical processes are effective in separating impurities. The first mechanism because the water flow rate is very high, so they are not effective in removing impurities and at the same absorption filters Isolation is the most effective mechanism.

Advantages and limitations of rapid sand filters Vakand

Quality of purified water on a smooth sandy better than a sharp (no process alone can the quality of the physical, chemical and biological water as the Sand Filter will improve) the good work, the filter is able to reduce germs in about 99 / 9 to 99/99 percent. The cost of building sand filters, especially where land is less expensive and easier construction of sharp sand filters. The operation of the filters is easy and cost of operation is much lower in comparison with rapid sand filters, sand filters and continuous backwash steep for 2 to 3 percent of water is wasted. The sand filters to keep mud, ponds and disposal of sharp sand filter is much easier and the risk of environmental pollution caused by sludge, sand filter does not exist and can be used as modification of the soil. Rapid sand filters is the need to land much more than sand. Sudden changes in water quality in sand filters will not be seriously disrupted. Rapid sand filters is more to life than sand filters. Rapid sand filters is less space to occupy.

Fluoridation and defluoridation (Fluoridation & Defluoridation)

Research shows that the optimum concentration of fluoride ions in drinking water in the range of 07 to 1.5 mg. Increase it causes fluorosis and the lack of it will cause tooth decay. The fluoride in water should be maintained in the appropriate range. The annual average temperature of 15 ° C in the appropriate fluoride of about 1 mm Grove liters is recommended. The amount for summer and winter, respectively, 0.8 and 1.2 mg is recommended. The change in consumption and changes in warm and cold seasons dissolution of fluoride in water.

Fluorine is not found in the free state and is always combined with other elements. All compounds, when added to water to produce hydrogen ions are. Some use cases are as follows:

fluorosilicate (fluorine content 45%)

Sodium fluoride (fluorine content 61%)

acid silicic Hydraulic (fluorine content 71%)

In addition to various techniques such as chemical precipitation and ion exchange defluoridation can be used. Additional fluorine chemical deposition method can be reduced through flocculation with alum or using the lime light with excess fluoride as calcium fluoride can be removed.

The ion exchange method for removing fluorine may include tricalcium phosphate bone charcoal and bone meal, activated alumina and ion exchange resins can be used.

Anti Askalant, sand filtration,Tube boiler, boiler water treatment, human, human waste, human waste treatment methods, making the package sewage, human waste water treatment systems, sewage treatment package design, human sewage, human waste water treatment process, package wastewater treatment, treatment package sewage, waste water treatment component package