سه مکانیزم در فرایند لخته سازی آب وفضلاب

مکانیزم تصفیه آب و پساب

۱- جذب سطحی و خنثی سازی

۲- به دام افتادن ذرات کلوئیدی

۳- پل سازیهمواره بایستی تلاش دراین راستا باشد که تا حد امکان از خالص ترین منابع آب برای شرب استفاده شود، حتی اگر این امر به قیمت انتقال آب از مسیرهای طولانی و رساندن آن به مصرف کننده یا تصفیه اندک ویا بدون تصفیه تمام شود. همچنین برای حفظ کیفیت آب مراقبت از منابع آب بسیار ضروری است.اما با این وجود همه ی منابع طبیعی آب برای مطابقت با استانداردهای موجود جهت تامین آب آشامیدنی معمولا نیازمند تصفیه اند.

فرایندهایی که برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند،بستگی به کیقیت آب منبع استفاده شده دارد.بیشترآبهای زیر زمینی صاف وعاری از عوامل بیماری زا و همچنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد هستند.این قبیل آبها را می‌توان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگیری از آلودگی شبکه توزیع ، در سیستم‌های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار دارد. اما ممکن است بعضی از آبهای زیر زمینی حاوی مقدار زیادی از جامدات محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن ، منگنز ،و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در این صورت به فرایند‌های تصفیه ی پیچیده نیاز می‌باشد،سیستمهای تصفیه معمولا مورد استفاده  قرار می‌گیرد (برای مصرف شرب) عبارتند از:

۱-هوادهی

۲-سختی گیری

۳-فیلتراسیون

۴-گندزدایی

۵-ذخیره سازی

آبهای سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده‌ها نسبت به آبهای زیر زمینی هستند و به همین دلیل فرایند‌های تصفیه ممکن است برای این قبیل آبها پیچیده تر باشند. بیشتر آبهای سطحی دارای کدورتی  بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می‌باشند.هر چند جریانهای آبی که با سرعت زیاد در حرکتند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند.اما بیشتر جامدات در اندازه کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرایندهای تصفیه مورد نیاز است.سیستم‌های تصفیه که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از:

۱-آشغالگیر

۲-تصفیه شیمیایی مقدماتی

۳-ته نشینی مقدماتی

۴-هوادهی

۵-انعقاد و لخته سازی

۶-سختی گیری

۷-فیلتراسیون

۸-جذب سطحی

۹-فلوئورزنی-فلوئورزدایی

۱۰-تثبیت

۱۱-گندزدایی

1. adsorption and neutralization

2. trapping colloidal particles

3 bridges

In this regard, there should always try as much as possible of the purest sources of water for domestic use, even if this is at the cost of transferring water from long distances and deliver it to the consumer or little treatment or no treatment finish. Care of water resources as well as to protect water quality, but nevertheless all the natural resources necessary for compliance with the standards for drinking water are usually in need of treatment.

The processes used for drinking water purification, water quality depends on the source used. More groundwater smooth Vary from pathogens and also lacks significant amounts of materials such as water. These can be found by using the least amount of chlorine to prevent contamination of the distribution network, is used in drinking water systems. But there may be some underground water contains large amounts of dissolved solids, gases, or excessive amounts of iron, manganese, or even organic matter and microbial processes, in which case treatment is complex, commonly used treatment systems is (for drinking) are:

1-aerated

2-softening

3-filtration

4-Disinfection

5-storage

Surface water often has a greater variety of contaminants to groundwater and the reason for such water treatment processes may be more complex. More surface water turbidity exceeded drinking water standards are set by the currents. However, with fast moving water that may contain larger materials Bashnd.ama more solid suspended in colloidal size and to separate them from processes Treatment is required. Treatment systems that are commonly used are:

1-dirt stuck

2. The preliminary chemical treatment

3-settling preliminary

4-aerated

5-coagulation and flocculation

6-softening

7-filtration

8-adsorption

9-fluoridation-defluoridation

10-Stabilizers

11-Disinfection

Fat machine-making industry, softener package, install the boiler together fresh and salt water, wastewater treatment Yazd, wastewater treatment and domestic wastewater treatment, industrial wastewater treatment, industrial wastewater treatment + ppt, wastewater hotel aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, sewage treatment, waste water treatment, wastewater treatment methods, the treatment of wastewater, freshwater and saltwater border