مزایایی اصلی استفاده از غشاها برای تصفیه آب

انواع ممبران در تصفیه آب

عدم نیاز به مواد شیمیایی انرژی کم مورد نیاز برای تصفیه کاربرد دارد که روش تصفیه آب راه اندازی و نگهداری آسان انهاست تکنولوژی غشاهای NF کاربرد بسیاری در حذف مک ها محلول در آب و میکرو ارگانیزم ها از قبیل مواد سمی چون آرسنیک و کادمیوم که تاثیر بسیاری در سختی آب دارند که در دو مرحله انجام می شود 

1.مرحله پیش تصفیه  2.استفاده از غشا مرحله های اول که شامل مواد معلق در آب بوده و در مرحله دوم مواد محلول و غیر محلول آب را حذف می کند و این غشاها NF نسبت به غشاها RO بهتر شده است که در حفظ مواد مغذی آب کمک می کند مانند یون و کلسیم را که برای استخوان بدن مفید است .

ممبران متخلخل با اندازه منافذ بین 1تا50 نانو متر که ذرات بین 15تا 200 آنگستروم می باشد و انواع پلیمرها و مواد کلوئیدها را حذف می کند املاح موجود در آب موجب بالا رفتن سختی آب می شود که باعث جرم گیر شدن دستگاه صنعتی و نیمه صنعتی می شود که در انسان ها باعث بیماری های مانند سنگ کلیه و بیماری های داخلی می شود فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به انسان منتقل می شود.

No need to use the chemical energy needed for the purification method NF membranes for water purification installation and maintenance easy for them to use technology to remove many Mac micro-organisms in water and toxic substances, such as the impact of the cadmium arsenics many In hard water that can be done in two stages.

help and calcium ions, which is beneficial for bones.

Membrane porous with pore size between 1 and 50 nm particles between 15 and 200 Å, and a variety of polymers and colloidal substances eliminates the salts in water, increasing water hardness causing mass engaging device for industrial and semi-industrial in which in humans causes diseases such as kidney stones and diseases of the heavy metals from industrial waste water intrusion in drinking water can be transmitted to humans.

puricom treatment, boiler company training replacement water filter, installation of water purification, water purification filter replacement, replacement of household water filter, water purifier replacement filters, replacement filters for water purification, Household water treatment installation manual, replace the filter method water treatment, how to replace the water filter, Household water treatment plants, installation of household water purifier, household water purifiers map, map of the domestic water purifier