مزایای نرم سازی آب در صنایع

دیگ بخار صنعتی

برخی مزایای  نرم سازی آب در بخش صنایع:

– حفظ عملکرد بهینه و راندمان سیستمهای گرمایشی، دیگهای بخار و برج های خنک کن

– افزایش عمر مفید لوله ها

– کاهش رسوب گذاری و جرم گرفتگی جداره تأسیسات

– کاهش خوردگی و از بین رفتن لوله کشی ساختمان ها

– عملکرد مناسبتر سیستمهای خدمات رسانی همچون خشکشوئی ها و کارواش ها

– صرفه جویی در مصرف مواد

کاهش تیرگی کاشی ها

Some of the benefits of soft water sector:

– Maintain optimum performance and efficiency of heating systems, boilers and cooling towers

– Increasing the useful life of pipes

– Reduction of fouling deposition and wall installations

– Piping corrosion and loss of buildings

– Better performance systems such as laundry services and car washes

– Reduce dark tiles

-Saving materials

Second-hand boiler, industrial boiler and cooling towers Kn, Bkhar, boiler boiler boiler Brqy, Aystadh, second-hand boiler boiler boiler Chyst, Pakmn, a small boiler systems Grmayshy, Soft Water