رعایت نکات ضروری در استفاده از دستگاه دی اریئتور

آب تصفیه کن صنعتی

1-      هر شش ماه یک بار لازم است کل دستگاه مورد بازرسی فنی قرار گیرد ، بطوریکه عملکرد کنترل کننده سطح آب ، شیر ورودی و بخار آب ، فشارسنج و دماسنج کنترل شود .

2-      هر 10 روز یکبار انجام موارد ذیل ضروری است :

  • کنترل عملکرد سیستم ترموستات
  • تمیز و شفاف نمودن شیشه های آب نما
  • باز و بسته نمودن شیر کنترل سطح آب تا بدین ترتیب از زنگ زدگی و رسوب گرفتگی جلوگیری بعمل آید .
  • تمیز نمودن صافی های تعبیه شده در قسمت ورودی بخار به برج و ورودی آب به برج
  • تمیز نمودن صافی بخار قسمت کوئل کف

3-      باز و بسته نمودن شیر فلکه ورودی آب و بخار به برج و کوئل کف به طور روزانه تا از گیرپاژ کردن آن جلوگیری بعمل آید .

4-      بازرسی بدنه داخلی داخلی منبع و بدنه داخلی برج از لحاظ زنگ زدگی

نکته : توجه شود آب ورودی به دستگاهدی اریئتور  می باست کاملا  تمیز و عاری از مواد معلق ، روغن و یا مواد چرب باشد و در نهایت ضروری است آب تغذیه دی اریئتور کاملا مطابق با استاندارد تهیه شده باشد .

– Every six months the entire device be placed on inspection, so that the water level control, water inlet valve, pressure gauge and thermometer control.

2 every 10 days is necessary to do the following:

Control thermostat system performance
Clear water glass facade
Opening and closing the valve controlling the water level in order to prevent corrosion and fouling.
Cleaning the filters built into the steam inlet to the water tower and entrance to tower
Steam cleaning the coil, foam filter

3 Open and close the water inlet valve and steam Square Tower and coil Gyrpazh floor daily to prevent it.

4 Inspect the body interior and the body is a source of rust inside the tower

Note: Due to the water entering the Dstgahdy Aryytvr Bassett completely clean and free of suspended solids, oil or fat and the water supply is essential for fully standards-compliant Aryytvr dioxide is produced.

Aryyytvr, di di di Aryyytvr apparatus for manufacturing Bkhar, Aryyytvr, system design Aryyytvr, di di di Aryyytvr, performance Aryyytvr, sale price Aryyytvr, di di di Aryyytvr, calculated Aryyytvr, Aryyytvr, source repository di di di Aryyytvr, Aryyytvr, Catalog works Dee Dee Aryyytvr, application Aryyytvr