ازن و تصفیه فاضلاب

ازن در تصفیه فاضلاب

• ازن و تصفیه فاضلاب

Using Ozone In Waste Water Treatment

در15 تا 20 سال اخیر با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای منابع آب و همچنین نیاز به تصفیه و بازیابی آب های موجود ؛ مسئله پساب ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است .

گندزدایی بعنوان مهمترین مرحله از مکانیسم غیر فعال سازی یا انهدام میکروب های بیماری زا ( پاتوژن ها ) محسوب می شود که به منظور جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از آلودگی آب ها در محیط زیست و ساکنین حریم رودخانه ها به کار می رود . نکته مهم این است که فاضلاب بایستی قبل از گندزدایی تصفیه شود تا اینکه عمل گندزدایی بطور مؤثر انجام پذیر باشد .

اگر چه هنوز ماده گندزدای کامل کشف نشده است ، اما برخی ویژگی ها به منظور شناسایی مناسب ترین گندزدا وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

o توانایی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرایط نرمال .

o برای افراد و نیز محیط مضر نباشد .

o سالم و ایمن باشد و نیز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد .

o ماده گندزدا بایستی پس از گند زدایی باقی مانده سمی – (مانند مواد سرطان زا ) – نداشته باشد.

o از لحاظ هزینه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد .

• Ozone and Wastewater Treatment

Using Ozone In Waste Water Treatment

In 15 to 20 years due to increasing population and demand for water resources and the need for treatment and recovery of existing water, wastewater issue is important.

Disinfection as the most important stage of mechanisms to inactivate or destroy disease-causing microbes (pathogens) are
In order to prevent the spread of diseases caused by water pollution in the environment and residents used the river. The important thing is that the waste must be treated prior to the procedure Disinfection Disinfection is accomplished effectively.

Although not yet fully discovered disinfectant, but there are some features in order to identify the most appropriate disinfectant such that it can be used include:

o The ability to penetrate and destroy infectious agents under normal conditions.

o is not harmful to people and the environment.

o be safe, healthy and moving, transportation and storage is easy.

o After disinfection disinfectant must remain venomous – (eg carcinogens) – no.

o the cost of operation and maintenance cost

Fazlab, ozone and filtration treatment to destroy microbes Fazlab, Za, disease treatment and recovery mechanism is disabled Sazy, disinfect water, ingredient Gndzda,