فرایند ازناسیون

ازن ژنراتور

ـ ازن یک ماده ضد عفونی کننده مؤثر، جالب و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می ‌باشد.

ـ مقاومت نسبی میکروارگانیسم ها در مقابل ازن به طور تقریبی بدین ترتیب است : باکتری ها، ویروس ها، تخم ها و کیست های انگلی .

ـ ترکیبات موجود در فاضلاب در اثر ازناسیون اکسید می شوند. اکسیداسیون یون ها و گونه های: 1  ,H2S/S2 , ClO2 , CN- , NO2 , Mn2+ , Fe2+ وAsIII ، سریع است. ولی سرعت اکسیداسیون Br-, NH4 + / NH3, HOCl/OCl- ، کلرو آمین ها، برموآمین ها، H2O2  کم تا متوسط است و سرعت اکسیداسیون یون  Cl- تقریباً صفر است. یعنی این یون تمایل چندانی به اکسیداسیون در اثر ازن ندارد.

ـ تمامی فاضلاب ها حاوی ذرات معلق و کیست های انگلی هستند که سبب بیماری زایی می شوند. اندازه این ذرات معلق در حدود µm 12~ 3  است.

– مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش یافته و سرعت عمل فیلتراسیون بالا می رود.

ـ میکرو آلوده کننده‌های آلی در پساب در کنار مواد آلی طبیعی (NOM ) یافت می شوند، اما غلظت آنها خیلی کمتر (در حدود µg/L 0.1 تا µg/L 100 ) می باشد، که توسط ازن و رادیکال های ْOH به طور نسبی از بین می روند.

ـ تقریباً انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسیون تصفیه نمود. شرایط عملیاتی مورد استفاده در ازناسیون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد .

ـ براساس این جمع بندی، پیدا شدن انواع جدید میکروارگانیسم در پساب مانند تخم و کیست های انگلی، آشکار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده کننده در آن را به دنبال دارد. همچنین افزایش سطح کیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآیند ازناسیون را مورد توجه قرار دهند

Ozonation process
Ozone is an effective disinfectant, interesting and much better than chlorine, chlorine dioxide, is Klrvamyn and hydroxyl radical.

Relative resistance of microorganisms to ozone are approximately as follows: bacteria, viruses, parasitic eggs and cysts.

Compounds in wastewater are oxidized by ozonation. Oxidation and ion species: 1, H2S / S2, ClO2, CN-, NO2, Mn2, Fe2, and AsIII, fast. But the rate of oxidation Br-, NH4 / NH3, HOCl / OCl-, Klrv amines, Brmvamyn News, H2O2 and the rate of oxidation of low-to moderate-ion Cl- almost zero. This means that the ions are not willing to oxidation by ozone.

All waste water containing suspended particles and parasitic cysts that are caused by pathogenic. The size of the particles is approximately μm 12 ~ 3.

– It has been observed that after ozonation, filtration and speed decreased coagulant consumption rises.

Organic micro pollutants in the effluent of the natural organic matter (NOM) can be found, but their concentration is much lower (about μg / L 0.1 to μg / L 100) is, by ozone and OH radicals relative destroyed.

Almost all types of domestic and industrial wastewater can either be refined by ozonation. Operating conditions used in the ozonation, it depends on the industry and type of waste.

Based on this conclusion, finding new types of microorganisms in wastewater, such as parasitic eggs and cysts, detection of more types of pollutants that cause. It also increases the level of quality required for wastewater, the designers have to take into consideration the ozonation process

Aznasyvn, ozonation Aksyd, Ha, dioxide oxidation of ion radicals Hydrvksyl, Klr, Psab, cysts Angly, sewage and disinfectant Knndh, microorganisms