تنظیم اتوماتیک سطح هوا و فرمان به پمپ توسط رله کنترل سطح مایعات در تانک های تحت فشار

پمپ تزریق

تنظیم اتوماتیک سطح هوا و فرمان به پمپ توسط رله کنترل سطح مایعات:

در این حالت سطح بالا و یا پایین آب توسط محاسبه بدست می آید و این سطوح توسط الکترود بالا و الکترود پایین کنترل می شوند
و فشار هوای بالای آب همواره توسط پرشر سویچ و شیر مغناطیسی روی لوله هوا ثابت نگهداشته می شود ( چون هوا در آب حل می شود و فشار آن کاهش می یابد ).

اساس کار سیستم کنترل سطح آب بر اندازه گیری مقاومت بین دو الکترود توسط پتانسیو متر می باشد
یعنی اگر الکترود بالا در آب باشد مقاومت بین آن دو تفاوت می کند و فرمانی صادر نمی شود,
وقتی الکترود پایینی نیز در هوا قرار گرفت مقاومت حاصل بین دو الکترود, فرمان استارت به پمپ می دهد
و سیکل کار تکرار می گردد,
برای اندازه گیری مقاومت توسط پتانسیومتر نیاز به یک الکترود واسطه (Reference) می باشد که همیشه در آب قرار دارد که در پایین ترین نقطه تانک و مقداری پایین تر از الکترود پایین نصب می شود ( البته این الکترود لازم نیست حتما در آب باشد و می توان را به جدار خرجی تانک نیز نصب نمود )

:Automatic adjustment of the air and the liquid level control relay to the pump by

In this case, high or low water levels obtained by calculating the level of the top electrode and the bottom electrode is controlled
And the air pressure above the water always Prshr magnetic switches and valves Air hose is held constant (because the air is dissolved in water, its pressure decreases).

Water level control system based on measuring the resistance between two electrodes by a potentiometer meters
This means that if the electrode is high water resistance and the Hammer does not differentiate between the two,
When the lower electrode was in the air as a result of the resistance between two electrodes, the pump will start
And the cycle is repeated,  can also be installed into the wall of the tank support)