شناورسازی به کمک هوای فشرده بوسیله چربی گیر DAF

چربی گیر صنعتی

شناورسازی به کمک هوای فشرده (DAF) یکی از پروسه های مهم تصفیه آب، پساب و فاضلاب های صنعتی می باشد که باعث زلال شدن پساب و فاضلاب به علت حذف انواع آلاینده های معلق از آن مانند روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی می شود. عملیات حذف آلاینده ها و ذرات کلوئیدی در این روش براساس تزریق هوای فشرده به پساب می باشد. دراثر این عمل، حباب های ریز آزاد شده به ذرات کلوئیدی معلق در فاضلاب چسبیده و باعث شناورشدن ذرات به سطح DAF می گردند که در آنجا توسط اسکیمر جمع آوری و به یک مخزن نگهداری لجن تخلیه می­گردند.

به منظور افزایش راندمان شناورسازی ذرات کلوئیدی، معمولا به پساب ورودی مواد پلیمری جهت عملیات انعقاد و بی بار کردن ذرات اضافه می گردد. بدین منظور از لوله های مارپیچی استفاده می گردد که از یک طرف مواد منعقد کننده در بخش های مختلف تزریق می گردد و از طرف دیگر مخلوط هوا با مایع تحت فشار جهت اختلاط بهتر به داخل این لوله ها تزریق می گردد.

در سیستم DAF مقداری از آب تمیز و شفاف شده به لوله های فلوکولاتور انتقال داده بخشی از آن نیز مستقیما به واحد شناورسازی انتقال داده می شود. آب اضافه تصفیه شده نیز از سیستم DAF خارج می گردد. زلال بودن آب خروجی از واحد DAF یکی از معیارهای کارکرد مناسب این سیستم می باشد.

در بعضی موارد تانک های انعقاد و لخته سازی به جای لوله های فلوکولاتور مورد استفاده قرار می گیرند. در این حالت مواد منعقد کننده در یک فاصله زمانی حدود ۵ دقیقه با پساب در تانک انعقاد مخلوط می گردد و سپس به داخل DAF تزریق می شود. این فرایند هنگامی که پساب ورودی خنثی نمی باشد و به علت اینکه زمان کافی جهت خنثی سازی وجود دارد و از طرفی به راحتی توسط کاربر قابل کنترل می باشد نسبت به فلوکولاتورهای لوله ای برتری دارد.

Using compressed air flotation (DAF) is one of the important processes of water purification, sewage and industrial effluents of sewage that makes clear the pending removal of contaminants such as oil, grease, fat and colloidal particles is . Operation and removal of colloidal particles in this way by injecting compressed air into the wastewater. Result of this practice, colloidal particles suspended in the wastewater released into the foam sticking and causing the particles to the surface of the DAF are Shnavrshdn where Askymr collected by a bulk tank sludge are discharged.

In order to increase the efficiency of the flotation of colloidal particles, usually for the treatment of effluent polymer particle coalescence and no load is added.بدین منظور از

The DAF system to clear some of the water pipes of the flocculates transferred directly to the flotation unit is transferred. Purified water from the DAF system out. Clear water exits the DAF unit is a measure of the system is functioning properly.

In some cases, instead of coagulation, flocculation tanks, pipes are used flocculates. In this case coagulants in a period of about 5 minutes to waste in tanks coagulant mixture is then injected into the DAF

Colloidal particles suspended in water and wastewater treatment, industrial wastewater and sewage Ha, Fazlab, the removal of fat Snty, stuck DAF, fat, fat Snty, stuck stuck stuck Fazlab, fat drain fat Snty,..