چربی گیر برای آشپزخانه و رستوران

سيستم DAF

چربی گیر آشپزخانه- چربی گیر رستوران

چربی گیر آشپزخانه، چربی گیر رستوران، چربی گیر سالن های غذا خوری و فست فودها

فرایند تولید پساب های چرب در آشپزخانه ها و رستوران ها

استفاده از روغن های گیاهی و حیوانی به عنوان یکی از منابع اصلی در طبخ غذا به شمار می آید. در پروسه طبخ غذا فرایندهایی چون شستشوی ظروف، آبکشی غذا و کفشویی آشپزخانه باعث تولید حجم قابل توجهی پساب چرب می باشد. این پساب عمدتا محتوی چربی و روغن و پسماندهای غذا می باشد و در گروه پساب ها و فاضلاب های چرب طبقه بندی می گردد.

مشکلات بوجود آمده دراثر تولید پساب های چرب در آشپزخانه ها

ورود فاضلاب های حاوی چربی و روغن به شبکه جمع آوری فاضلاب باعث رسوب ذرات چربی و روغن در دیواره لوله ها و اتصالات و باتبع گرفتگی اتصالات می شود. از طرفی در اکثر رستوران های بین شهری مستقیما پساب آشپزخانه ها را به داخل چاه تخلیه می کنند. این امر باعث گرفتگی روزنه های دیواره چاه و در نتیجه کاهش قدرت تراوش چاه می باشد.بنابراین ضرورت جداسازی و حذف ذرات چربی و روغن از پساب، قبل از ورود به شبکه امری ضروری می باشد.

استفاده از چربی گیر (Grease Trap) به عنوان موثرترین راه کار جهت حذف چربی های آشپزخانه

به منظور جداسازی ذرات چربی و روغن از فاضلاب آشپزخانه ها می بایست قبل از اتصال این فاضلاب به شبکه اصلی و یا تخلیه به چاه از یک واحد چربی گیر (Grease Trap) عبور داده شوند. ظرفیت چربی گیرها آشپزخانه تابعی از پارامترهایی چون تعداد پرس غذای تولیدی در پیک شیفت کاری، دبی فاضلاب تولیدی، نوع و تنوع غذایی رستوران یا آشپزخانه و میزان مصرف روغن به آب می باشد.

Fat Fat Shpzkhanh- stuck stuck restaurant

Bright kitchen grease, fat restaurant stuck, stuck fat fast food restaurants

Oily wastewater production in kitchens and restaurants

The use of animal and vegetable oils as a primary source of food is cooking. In the process of cooking processes such as washing dishes, washing rinse food and kitchen waste to produce a considerable amount of fat is. The waste of food is mostly fat and oil residues and oily wastewater groups are classified.

Problems have arisen due to the production of fatty effluent at kitchens

Log wastewater containing fats and oils and oil wastewater collection system causes fatty deposits in the walls of the pipes and fittings and connectors is eclipse Batb. However, in most restaurant kitchens intercity effluent directly into the drain hole. This leads to clogging of pores thereby reducing the strength of the walls of the well and the well is leaking.
Thus the need for separation and removal of fat and oil particles from the wastewater before it enters the network is imperative.

Retention of fats (Grease Trap) as the most effective way to remove fat from the kitchen
(Grease Trap)  Instant Kitchen parameters as a function of fat content of food production presses shift in peak discharges of wastewater produced, the type and variety of restaurant or kitchen oil consumption of water. In the attached file below is a method for determining the fat content has been caught. Alternatively you can use the size recommended in the table below

Fat retention ponds Shpzkhanh, device design Shpzkhanh, Fat Fat stuck stuck stuck Shpzkhanh, Shpzkhanh, installation process wastewater Chrb, advantage Fat Fat Fat Shpzkhanh, stuck stuck stuck Rstvran, Shpzkhanh, Fat Fat Fat Khvry, consuming food shop fast food stuck

.