فرآیند نمک‌ زدایی از آب به چه صورت است

کارخانه آب شیرین کن آب دريا

فرآیند نمک ‌زدایی از آب (Water Desalination)

فرآیند نمک‌زدایی به‌عنوان یک فن‌آوری مقرون به‌صرفه‌تر گسترش می‌یابد

نمک‌زدایی فرآیند ایجاد آب شیرین با حذف شوری (نمک) از توده‌ی آب نمک می‌باشد. درجات مختلفی از شوری برای آب درنظر گرفته می‌شود، که بر دشواری و هزینه‌ی مربوط به تصفیه تأثیر دارد، و سطح شوری معمولاً به‌صورت قسمت در میلیون (ppm) سنجیده می‌شود. سازمان زمین شناسی ایالات متحده طرحی کلی از ترکیبات مربوط به آب شور تهیه کرده است: 1000 ppm تا 3000 ppm شوری کم، 3000 ppm – 1000 ppm شوری متوسط و 10000 ppm – 35000 ppm شوری بالا است.

آبی که شوری آن کمتر از 1000 ppm باشد، کلاً آب شیرین در نظر گرفته می‌شود، و برای آشامیدن و استفاده جهت مصارف خانگی و کشاورزی بدون ضرر می‌باشد. برای یک نقطه مبنا، شوری آب اقیانوس معمولی حدود 35000 ppm، شوری دریاچه بزرگ نمک بین 50000 – 270000 ppm، و شوری متوسط دریای خزر در حدود 12000 ppm است. هرقدر که آب شورتر باشد، برای شیرین کردن آن باید انرژی و تلاش بیشتری صرف گردد.

Desalination process

The process of desalination (Water Desalination)

As an effective technology for economical desalination process spreads

Fresh water desalination process to remove salt (table salt) is the mass of salt water. Varying degrees of salinity of the water is taken into account, the difficulty and cost of the treatment effect, and the salt is usually as parts per million (ppm) measured. United States Geological Survey has provided an outline of the composition of the brine: 1000 ppm to 3000 ppm salinity is low, 3000 ppm – 1000 ppm average salinity of 10000 ppm – 35000 ppm salinity is high.

Water salinity is less than 1000 ppm, generally considered to be fresh water, for drinking and for household and agricultural use is harmless. To a base point, the normal ocean salinity of 35000 ppm, the salinity of the Great Salt Lake between 50000 – 270000 ppm, and the average salinity of the suab pishro Sea is about 12000 ppm. Which is much saltier water, energy and effort is spent it should be sweet.

Create Shyryn, water desalination desalination process to remove Nmk, Shvry, Great Lakes water, agriculture, desalination costs, expenses housework