پمپ تزریق

گاها لازم است برای بهبود بخشیدن به عملکرد واحدهای اسمز معکوس مواد مختلفی از قبیل اسیدهای خوراکی (food grade acides) ، مواد ضد رسوب (Anti Scalants) و … در سیستم تزریق شوند که به همین منظور از پمپ های تزریق در سیستم اسمز معکوس استفاده می گردد.

شرکت

Sometimes it is necessary to improve the performance of reverse osmosis units Various materials such as food acids (food grade acides), anti-fouling (Anti Scalants) and are injected into the system for this purpose the injection pumps in reverse osmosis systems is used.

Bkhar, boiler water storage tank, chlorination pumps, automatic device female chlorine, chlorine woman pumps, chlorination pump, chlorinator pump, pumps, chlorination, chlorine wife, Claire automatic female, woman pool chlorine, chlorine gas female, chlorine, chlorine water , chlorine water, chlorine water, chlorine water, liquid chlorinator