انواع فاضلابهای صنعتی و خانگی و تفاوتهای بین آنها

انواع فاضلابهای صنعتی

-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)

خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرها تغییر می کند.

رنگ فاضلاب –  رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری ، فاضلاب کهنه : تیره و سیاه )

بوی فاضلاب- ناشی از گازهای است که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آید . بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می باشد.(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهمترین گازی است که از کار باکتری های هوازی تولید می شود.)

درجه ی اسیدی – فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند . با شروع عمل گندیدگی درجه ی اسیدی فاضلاب کاهش می یابد. ( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن)

دمای فاضلاب-  به علت فعالیت باکتری های آن، درجه ی گرمای فاضلاب  معمولا بیشتر از درجه ی گرمای آب در همان محیط است .

مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.1 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد.، که نزدیک به نیمی از آنرا موادآلی و بقیه آنرا مواد معدنی تشکیل می دهد.

وزن مخصوص فاضلاب – در حدود 0.99 تن بر متر مکعب است.

2- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده ی کارخانه دارد.

مهمترین تفاوت های فاضلاب صنعتی با خانگی :

1-   امکان وجود مواد و ترکیب های شیمیایی سمی در فاضلاب کارخانه بیشتر است.

2-   غالبا خاصیت خورندگی بیشتری دارد

3-   خاصیت قلیایی و یا اسیدی زیاد دارد.

4-   امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر می باشد.

نکته : تنها بخشی از فاضلاب کارخانه ها که تقریبا در تمام کارخانه ها خاصیتی یکسان دارند، فاضلاب بدست امده از تشکیلات خنک کننده ی آنها است.

The main differences between industrial waste and household

-Fazlab Household (Domestic wastewater)

Properties of domestic sewage in the same country, but their concentration depends on the amount of water per capita in urban change.

Waste colors – colors representing the life of the plant. (New Sewage: Gray, Rigid aging: dark)

Sewage gas odor is caused by the decay of organic material occurs. Most of the old sewerage smell is caused by H2S gas. (Hydrogen sulfide: the activity of anaerobic bacteria, carbon dioxide: the gas that is produced from anaerobic bacteria.)

Degree of acid – pure and fresh domestic wastewater are usually neutral or alkaline leaning. With the start up of acidic waste is reduced sepsis. (Increase temperature to increase rapidly decaying function)

Sewage temperature due to its antibacterial activity, grade waste heat is usually greater than the degree of heat in the environment.

Foreign material in the wastewater – amount of foreign material in about 0.1% and the rest of it is water., Nearly half of the organic matter and other minerals to form.

Specific gravity sewer – about 0.99 tonnes per cubic meter.

2 Industrial Wastewater (Industrial wastewater)

Properties of industrial wastewater and wastewater treatment plants are completely dependent on the products of the factory.

The main differences with household waste:

1 possible toxic chemical substances in sewage plants is higher.

2 is often more corrosive

3 alkaline or acidic excessively.

(4) the possibility of living is lower.

Note: Only a portion of the sewage plants that have the same property in almost all plants, waste water cooling is obtained from the organization.