تعریف تصفیه فاضلاب و هدف از تصفیه فاضلاب چیست

تصفيه فاضلاب

1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

2- پاک نگهداری محیط زیست

3- بازیابی فاضلاب

4-تولید کود طبیعی

5-تولید انرژی

 مراحل تصفیه فاضلاب

مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.

مرحله سوم (تصفیه پیشرفته و یا تصفیه نهایی ) : شامل است بر زلال سازی و کاربرد یک وچند روش از تصفیه ی تکمیلی زیر :

_ ادامه ی فرایند نیترات زدایی

_گذرانیدن فاضلاب از صافی های ماسه ای و یا micro filtration

_ activated  carbon

_ نمک زدایی باروش تعویض یون

_ روش اسموزی وارونه و ……..

نکته: گندزدا یی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب ) ، فرایندی است اجباری و باید در هر حالتی که تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد.

نکته : در صورتی  که تمام تاسیسات یک تصفیه خانه به درستی کار کنند ، می توان در مرحله ی دوم تصفیه آلودگی فاضلاب را 90 تا 96 درصد کاهش داد واین کاهش آلودگی برای برقراری ظوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منبع های طبیعی آب  حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است. ولی در صورتی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضا های سبز درون شهرها استفاده کنیم یک تصفیه ی پیشرفته که مرحله ی سوم را تشکیل دهد لازم می باشد.

نکته: ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان 50تا 80 درصد انتخاب نمود . در مقابل ممکن  است حدود 10 تا 30 درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود.

 Wastewater treatment process, the coagulants in wastewater

Wastewater treatment wastewater

The purpose of wastewater treatment

1 supply and sanitation for people living

(2) Maintain a clean environment

(3) Waste Recovery

4-producing natural fertilizer

5-energy

Wastewater treatment process

The first stage (primary treatment) include the physical treatment of such waste, the grain, finally settling of suspended solids and sludge drying managing.

Second stage (secondary treatment) involving the biological treatment of various bacterial aerobic biological treatment in wastewater and sewage sludge by anaerobic bacteria.

Stage III (advanced filtration and final filtration) includes additional clarification and filtration using a few methods below:

[Read the denitrification process.

_Gzranydn Wastewater sand filter or micro filtration

_ Activated carbon

Ion-desalination method

_ Materials Asmvzy upside down and ……..

Note: when coming out of the treatment plant disinfection of wastewater (effluent), the process is mandatory and must be applied in every case in which the treatment plan.
keep the environment is enough. But if we are to use treated wastewater for irrigation of green spaces in cities, we developed a treatment that is necessary to form a third phase.

Note: The conversion factor to waste water in cities can be selected from 50 to 80 percent. To be about 10 to 30 percent of domestic sewage discharge wastewater into surface waters resulting from such unauthorized rains added to the plant.

Industrial Wastewater Treatment and Recovery Fazlab, established a supply Khanh, Bhdashty, of biological treatment, physical treatment, fertilizer production Tbyy, Asmvzy Varvnh, methods of purifying water, desalination Fazlab, natural resource substitution method Yvn, Wastewater Disinfection