مهمترین روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

روش های تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب عبارتند از:

1- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand

تعیین BODعبارتست از تعیین مقدار اکسیژن لازم که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نموده و به مواد پایدار معدنی تبدیل سازد.

نکته : مقدار BOD  فاضلاب در زمانهای مختلف تغییر می کند که نه تنها به غلظت موادآلی فاضلاب بلکه به میزان فعالیت باکتریها ، درجه ی گرما و شدت درهمی فاضلاب نیز بستگی دارد.

منحنی تغییرات BOD:

(مرحله اول) اکسیداسیون ترکیبات آلی کربن دار : این مرحله از نخستین لحات کار باکتریها آغاز شده و در 20در جه ی گرما تا مدت زمانی در حدود20  شبانه روز ادامه می یابد .

(مرحله دوم)اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار: این مرحله همزمان بااکسیداسیون ترکیبات آلی کربن دار شروع و از پیرامون دهمین روز پس از آغاز فعالیت باکتریها شدت پیدا کرده و تا مدت ها ادامه می یابد.

نکته: درجه ی آلودگی فاضلاب های شهری بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه ی آب میان 200تا400 میلی گرم در لیترBOD تغییر می کند .

2- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand

در این روش از اکسید کنند های قوی مانند پرمنگنات پتاسیم و یا دی کرومات پتاسیم برای اکسیداسیون مواد آلی و مواد اکسید پذیر دیگر که در فاضلاب یافت می شود استفاده می شود.برای استفاده از مواد نامبرده نخست آنها را در محلول اسیدی حل کرده و سپس به فاضلاب می افزایند و ده دقیقه گرما می دهند.

نکته : دقت این روش کم است وتنها برای مقایسه ی یک فاضلاب در مرحله های گوناگون تصفیه بکار می رود .

نکته:از کلر نیز می توان برای تعیین درجه ی آلودگی فاضلاب استفاده نمود. برای اکسیداسیون کامل فاضلابهای خانگی تازه مقدار کلر لازم پیرامون 2تا5 گرم برای هر نفر در شبانه روز می باشد.

3- تعیین مقدارTotal  oxygen demand

 در این روش ترکیبات کربن دار آلی موجود در فاضلاب اندازه گیری می شود. برای این کار فاضلاب را باید تا حد سرخ شدن سوزانید و گاز کربنیک تولید شده را اندازه گیری نمود.

4- تعیین مقدار Dissolved  solids

مواد معلق در فاضلاب قسمت از کل مواد خارجی موجود در آن می باشد که تعیین آن برای پیش بینی مقدار لجن حاصل از تصفیه ی فاضلاب اهمیت ویژه ای دارد . مقدار کل مواد معلق با کمک صافی تعیین می شود و در صورت سرخ کردن آنچه در صافی باقی مانده تا گرمای 600 درجه سانتیگراد مواد آلی آن تبدیل به گاز شده و تنها مواد معدنی بجای می ماند .

نکته : نزدیک به 40 درصد مواد محلول در فاضلاب شهری و72تا75 درصد مواد معلق در آن دارای منشا آلی بوده و بقیه ی مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند.

5-تعیین مقداراکسیژن محلول (DO)

مقدار اکسیژن محلول موجود در فاضلاب شهری نمایشگر قدرت تصفیه ی طبیعی و خود بخودی آن می باشد.

نکته : مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب  نباید از 1.5 میلی گرم در لیتر کمتر شود.

نکته : یکی از راه های اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول با کمک وارد نمودن برخی از ترکیبات منگنز که قدرت جذب اکسیژن در آنها زیاد است واندازه گیری وزن اکسیژن جذب شده توسط آن انجام می گیرد.

Include:

1 Determination of Biochemical oxygen demand
BOD determination is to determine how much oxygen is needed to drain
Aerobic bacteria oxidize the organic matter in wastewater and transforming them into stable minerals.
Curve BOD:
(Phase I) oxidation of carbon-containing organic compounds: The first phase of work Lhat bacteria and started in 20 degrees of heat that continues for some time, about 20 hours a day.
Second phase oxidation of organic compounds containing nitrogen: carbon-containing organic compounds Baaksydasyvn the same steps starting from the tenth day after bacterial activity has intensified and will continue for a long time.
Note: The degree of contamination of municipal waste per capita consumption of water, depending on their concentration and the amount of 200 to 400 milligrams per liter BOD changes.
2 Determination of Chemical oxygen demand
sewerage and adding ten minutes to heat.
Note: The accuracy of this method is low only to compare different stages of a wastewater treatment plant is used.
Note: Chlorine can be used to determine the degree of sewage contamination. Complete oxidation of chlorine required for new waste about 2 to 5 grams per person per day is.
3 Determination of Total oxygen demand in the way of organic carbon compounds in wastewater are measured. To do this you need to blush burn waste and carbon dioxide produced was measured.
4 Determination of Dissolved solids
Suspended solids in the wastewater portion of the total foreign substances contained in it is
To determine the predictive value for sewage sludge treatment is important.

5-set Mqdaraksyzhn solution (DO)
Monitor the amount of dissolved oxygen in wastewater treatment is the natural and spontaneous.
Note: The amount of dissolved oxygen in the wastewater should be less than 1.5 milligrams per liter

Sewage pollution Shhry,’s now clear that by measuring the amount of oxygen Mhlvl, build strong oxidizing carbon compounds Ly, Aksydasyvn, determine the degree of contamination Mhlvl, Mqdaraksyzhn Fazlab, Fazlab, amount of dissolved oxygen in the suspended solids in wastewater