انواع دستگاه تصفیه آب زیر سینکی

تصفيه آب زير سينكي

   1.  سه مرحله ای

   2. پنج مرحله ای

   3. شش مرحله ای

   4. هفت مرحله ای

دستگاه های 1 ، 2 و 4 مرحله ای هم وجود دارند که بدلیل کارایی کمتر در 1 و 2 مرحله ای و مشابه بودن تقریبی 4 به 3 مرحله ای مورد استقبال قرار نمی گیرند.

بطور کلی میتوان این دستگاه ها را در دو گروه اصلی قرار داد:

گروه اول :  دستگاه های 1 تا 4 مرحله ای که می توان به آنها سیستم تصفیه غیر RO یا فیلتراسیون ساده گفت که بسیاری از ذرات معلق و برخی از مواد شیمیایی مانند کلر مازاد را از آب حذف می کنند و برای مکانهایی که کیفیت آب آشامیدنی نسبتا مناسبتری دارند و مشکل سختی آب یا آلودگی باکتریایی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه دوم : دستگاه های 5 ، 6 و 7 مرحله ای هستند که بدلیل وجود فیلتر ممبران (RO) که دارای دقت بسیار بالا (0.0001 میکرون) می باشد به این دستگاه ها کلا سیستم اسمز معکوس یا RO گفته می شود که از دو کلمه REVERSE OSMOSE گرفته شده است. این دستگاه ها علاوه بر اینکه دارای سیستم فیلتراسیون برای حذف ذرات معلق و مواد شیمیایی مانند کلر مازاد هستند دارای سیستم اسمز معکوس یا فیلتر ممبران می باشند این فیلتر با دقت 0.0001 میکرون توانایی کاهش 95 تا 99  درصد سختی آب و حذف کننده کامل میکروب ها  ( باکتری ، کیست ، انگل ، قارچ ، ویروس ) مواد شیمیای ( کود شیمیایی ، سموم کشاورزی مانند آرسنیک ) فلزات زیان آور ( سرب و جیوه ، یونهای فلزات )، نیترات ، مواد سمی دیگر، حذف نمک ( آب شیرین کن ) و املاح محلول  میباشد . فیلتر ممبران فیلتر چهارم بوده و فیلتر پنجم این دستگاه ها بعد از مخزن ذخیره آب هر نوع بو و طعم در اثر ماندگاری در مخزن را از بین می برد. در واقع آب بعد از فیلتر 4 به دلیل دقت تصفیه بالا افت فشار پیدا کرده و برای تامین فشار دوباره در مخزن تحت فشار ذخیره می شود. طی این 5 مرحله آب بصورت کامل تصفیه می شود.

گرچه در سیستم های RO توسط 5 فیلتر فوق الذکر آب ورودی بصورت کامل از هر نوع ناخالصی معلق و محلولی تصفیه می شود، ولی در این سیستم ها از فیلترهای دیگری بعنوان فیلترهای 6، 7 و گاها هشتم استفاده می شود که باعث بوجود آمدن مدلهای متنوع گشته است.

هر کدام از فیلترهای 6، 7 و هشتم عملکرد و تاثیرات متفاوتی بر روی آب تصفیه شده خروجی از 5 فیلتر اصلی داشته که با توجه به کیفیت و میزان پارامترهای مختلف آّب ورودی به دستگاه و یا بنا به نیاز مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا به مختصری از عملکرد و تاثیرات هر کدام می پردازیم:

فیلتر مواد معدنی ( Mineral ) : این فیلتر حاوی مقادیری از مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده و پس از تصفیه کامل آب و در حین مصرف مقدار کمی املاح جهت غنی سازی و بهبود طعم، به آب اضافه می نماید.

 1. three-stage

2. five-step

3.  Six Step

4. seven-step

Devices 1, 2 and 4 phase 1 and 2 together are less efficient because a similar stage of approximately 4 to 3 stages are not welcomed.

In general, these devices can be placed in two main groups:

Group I: 1 to 4-stage devices that can be used to non-filter or filtration system simply said Many particles and some chemicals such as chlorine to remove excess water And for places that are relatively better water quality and water hardness problem of bacterial contamination have been used or are The second group of devices 5, 6 and 7-stage filter which is driven by membrane (RO) with high precision (0.0001 microns) is to completely reverse osmosis or RO system is said to be the two words REVERSE OSMOSE taken. These are in addition to a filtration system to remove suspended solids and chemicals such as chlorine residual is a reverse osmosis filter membrane are The precision of 0.0001 micron filter capable of reducing and eliminating water  (Bacteria, cysts, parasites, fungi, viruses), chemicals (fertilizers, pesticides such as arsenic) hazardous metals (lead, mercury, metal ions), nitrate, and other toxic substances, eliminating salt (desalination) and soluble salts registered.hardness of 95  to 99 percent of all germs The fourth and fifth of these devices filter membrane filter filters the water storage tank of any flavor retention in the reservoir destroys. In fact, after water filter purifier 4 high precision due to the pressure drop and the pressure to meet again stored in pressurized tanks. During this 5 stage water purification is complete Although the above-mentioned filter systems by 5 RO water purifier is fully dissolved and suspended impurities of any kind is However, in these systems than other filters as filters, six, seven, sometimes eight, which causes a variety of models have been used.

Each of the filters 6, 7, and eight different effects on yield and water output from the 5 main filter With regard to the quality and quantity of water entering the system parameters, or the consumer needs to be used. Here is an overview of the performance and impact of each are:

Filter Minerals (Mineral):These filters contain minerals that the body needs After the full treatment while taking little water and minerals to fortify and improve the taste of water is added to the

Water treatment, water purifier housework sure, water, water purification, water purification Shamydny, housework, household water purifier ro, water treatment devices, sure, Water Purifier sure-aqua, water purifier, water purifier housework troubleshooting Shamydny, housework, domestic water purifier water purifier wholesale